Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Obowiązek zgłoszenia przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą swojego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

Artykuły | 30 października 2020 | NR 35
25

Otrzymałam wypowiedzenie z pracy i chcę prowadzić działalność gospodarczą. Czy prowadząc działalność gospodarczą będę mogła zgłosić swoje dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego? Jeśli tak, to jak to zrobić?

Odpowiedź

Przedsiębiorca–osoba prowadząca działalność gospodarczą również podlega się pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, a osoba, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny. 
Uprawnionymi członkami rodziny są dzieci do 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej, do 26 roku życia. Zatem podlegają obowiązkowi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego min. przez rodzica. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza uprawnionych członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio do ZUS. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny osoby ubezpieczonej należy dokonać na formularzu ZUS ZCNA w terminie 7 dni od dnia powstania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Podkreślić trzeba, że przy zakładaniu działalności gospodarczej za pomocą CEIDG przedsiębiorca może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego także uprawnionego członka rodziny.

Uzasadnienie

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych reguluje min. zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. W myśl zapisów tejże ustawy do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo min. osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są min. pracownikami w rozumieniu ustawy osystemie ubezpieczeń społecznych, osobami prowadzącymi działalność poza rolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników bądź też osoby, o których mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy, oraz osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie.

Ważne

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, m.in. zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. 


Dodać trzeba, że osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, m.in. pracownicy, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
W przypadku członków rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wystarczy zgłoszenie do ubezpieczenia z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.