Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Obliczenie „małego ZUS” oraz warunki korzystania z tej ulgi

191

Zgodnie przepisami, osoby prowadzące działalność gospodarczą płacące już pełen ZUS, jeśli w 2018 r. nie przekroczyły obroty 63 000 zł mogły od 1 stycznia przejeść na tzw. ulgowy ZUS. Jak obliczyć mały ZUS? Czy jest jakiś przepis, na podstawie którego osoba która przeszła na ulgowy ZUS może stracić do niego prawo. I jak jest podstawa prawna. Co w przypadku jeśli przedsiębiorca chorował przez dziewięć miesięcy. Jak wtedy należy ustalić przychód?

Odpowiedź

Przedsiębiorca uzyskawszy prawo do skorzystania z opłacania składek od przychodów, może samodzielnie lecz nieodwracalnie z tego prawa zrezygnować. Niemniej jeżeli przedsiębiorca będzie

wykonywał dla byłego bądź obecnego pracodawcy te czynności, co wykonywał dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, prawo do korzystania z tej ulgi nie będzie przysługiwało. Także korzystanie przez 36 miesięcy z ulg, nie daje dalszego przywileju do korzystania z „małego ZUS”.

Ustalenie składek:

1) roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym/ liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,

2) x 30 = średni przeciętny przychód.

Wynik z pkt 1 x współczynnik ustalony przez Prezes ZUS (ogłoszony w Monitorze Polskim) na bieżący rok, to 0,5083 = podstawa wymiaru składek.

Podstawa wymiaru składek musi się mieścić między 30% minimalnego wynagrodzenia a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok.

Od ustalonej podstawy wymiaru składek należy obliczyć składkę emerytalną 19,52%, rentową 8%, chorobową (dobrowolna) 2,45%, wypadkową 1,67%.

Przedsiębiorca będący na zwolnieniu lekarskim jest osobą nadal prowadzącą działalność gospodarczą.  Na zwolnieniu lekarskim przedsiębiorca ma  obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej za ten czas. Zatem okres chorobowego należy zaliczyć do czasu prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie sposób ustalenia składek nie zmieni się.

 

Uzasadnienie

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych dla powyższych przedsiębiorców, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, uzależniona jest od tego przychodu.

WAŻNE: Najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Wobec powyższego w 2019 roku podstawa wymiaru składek małego zus nie może być:

 

  • wyższa niż 2859 zł  (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego),

  • niższa niż 675 zł  (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 r.),

  • gdy wyliczona podstawa będzie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, to najniższa podstawa wymiaru składek będzie równa 30% minimalnego wynagrodzenia czyli 675 zł.

 

Najniższą podstawę wymiaru składek przedsiębiorca ustala na dany rok kalendarzowy, mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik, który ogłoszony na dany rok kalendarzowy. Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru:

 

roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym        

                                                                   x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym   

i jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Współczynnik na dany rok kalendarzowy jest obliczany według następującego wzoru:

 

prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy     

                                                                   x 0,24

minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku kalendarzowego         

 

i jest zaokrąglany do czterech miejsc po przecinku w górę, jeśli na piątym miejscu po przecinku jest liczba równa lub wyższa niż 5, lub w dół, jeśli jest niższa.

Należy dodać, że wysokość  powyższego współczynnika ogłasza Prezes ZUS na dany rok kalendarzowy, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

WAŻNE: Współczynnik na rok 2019 został ustalony w wysokości 0,5083.

Roczny limit przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku kalendarzowego przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym i jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Jednakże przedsiębiorca może zadeklarować jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę wyższą niż najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Może także może zrezygnować z uprawnienia do ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Rezygnacja oznacza, że za miesiąc, w którym zrezygnował z uprawnienia, ora...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.