Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Niezdolność do pracy orzeczona w Niemczech a wypłata pracownikowi wynagrodzenia chorobowego

Artykuły | 1 kwietnia 2020 | NR 28
116

Otrzymałam pocztą zwolnienie lekarskie pracownicy wystawione przez lekarza w Niemczech. Czy na tej podstawie powinnam wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

Odpowiedź

Osoba ubezpieczona, która nie może świadczyć pracy w związku z chorobą, ma prawo do otrzymania świadczenia chorobowego, które to rekompensuje utracone dochody. Przyznanie świadczenia chorobowego uzależnione jest m.in. od udokumentowania niezdolności do pracy. Niemniej nie jest wymagane, żeby zaświadczenie o niezdolności do pracy zostało wystawione tylko na terenie Polski.
Zatem zwolnienie lekarskie wystawione za granicą powinno być honorowane, a co za tym idzie na podstawie tego zaświadczenia powinno być wypłacone wynagrodzenie chorobowe.

Uzasadnienie

Prawo do zasiłków określonych w ustawie o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, i wysokość tych zasiłków ustalają oraz zasiłki te wypłacają:

 1. płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych,
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
  a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,
  c) ubezpieczonym będącym duchownymi,
  d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.
   

Ważne

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny wszczyna się:

 1. jeżeli płatnikiem zasiłku jest płatnik składek:
  a) posiadający profil informacyjny płatnika składek, na podstawie:
  – zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, otrzymanego na tym profilu,
  – wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy, albo zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7 ustawy, przekazanych przez ubezpieczonego,
  b) nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek – na podstawie wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy, albo zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7 ustawy, przekazanych przez ubezpieczonego;
 2. jeżeli płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych – na podstawie wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy, zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7 ustawy, albo wniosku przekazanych przez ubezpieczonego albo płatnika składek upoważnionego przez ubezpieczonego.

Wniosek  zawiera:

 1. dane ubezpieczonego – pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres zamieszkania;
 2. dane płatnika składek – NIP lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL;
 3. informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego wysokość.

Do wniosku, dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku.
Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków został określony zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków lub ich wysokość oraz dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków. 
Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego jest, złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, zaświadczenie płatnika składek zawierające m.in. w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem – informacje:

 1. NIP i REGON płatnika składek, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów albo jednego z nich – numer PESEL lub seria i numer paszportu, jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL;
 2. nazwa i adres płatnika składek lub – w przypadku wystawienia zaświadczenia w formie dokumentu papierowego – pieczątka płatnika składek, jeżeli ją posiada;
 3. dane ubezpieczonego – pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo seria i numer paszportu i data urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres zamieszkania;
 4. okres zatrudnienia u płatnika składek oraz wymiar czasu pracy ubezpieczonego i data, od której miała miejsce zmiana wymiaru czasu pracy;
 5. informacja, czy ubezpieczony wykonuje pracę za granicą;
 6. informacja, czy ubezpieczony jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę tymczasową;
 7. poprzednie okresy ubezpieczenia społecznego, w tym poprzednie okresy ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 8. informacja, czy niezdolność do pracy powstała z powodu choroby zawodowej, wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, ze wskazaniem dokumentu potwierdzającego tę okoliczność;
 9. informacja, czy...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.