Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Nie będzie procedury profilowania pomocy dla bezrobotnych

173

Rezygnację z procedury profilowania pomocy dla bezrobotnych polegającą na ustaleniu dla każdego bezrobotnego jednego z trzech profili, którym odpowiadały różne formy aktywizacji zawodowej zakłada projekt ustawy 
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 14 czerwca 2019 r.
 

Odejście od tego rozwiązania spowodowała opinia części powiatowych urzędów pracy, według której utrudniało ono aktywizowanie osób bez pracy, zwłaszcza tych dla których ustalono profil III (długotrwale bezrobotni). Nie oznacza to jednak rezygnacji z indywidualnego podejścia do bezrobotnego, dla którego będzie opracowywany Indywidulany Planu Działania (IPD), dostosowany do jego osobistej sytuacji (potrzeb i możliwości rozwoju).
W założeniach prowadzenie profilowania miało ułatwić powiatowym urzędom pracy wybór formy pomocy najlepiej odpowiadającej potrzebom bezrobotnego. Profile dotyczyły:

  • pierwszy – bezrobotnych samodzielnych i aktywnych, wobec których w pierwszej kolejności należało stosować pośrednictwo pracy (pomoc w znalezieniu zatrudnienia),
  • drugi – adresowany do mniej samodzielnych bezrobotnych, wymagających intensywniejszego wsparcia ze strony powiatowego urzędu pracy (wobec tej grupy urząd pracy mógł stosować wszystkie formy pomocy, z wyjątkiem Programu Aktywizacja i Integracja),
  • trzeci – kolei dla bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy(długotrwale pozostających bez pracy), zagrożonych wykluczeniem społecznym (wobec tej grupy powiatowy urząd pracy mógł – samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej – stosować wsparcie z obszaru aktywizacji zawodowej i integracji społecznej).

W praktyce osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy III, często nie miały możliwości skorzystania z instrumentów aktywizacji zawodowej (np. w ramach programu s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.