Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nadpłacone składki ZUS – czy i jak ubiegać się w ZUS o ich zwrot

Artykuły | 27 września 2019 | NR 22
226

Omyłkowo opłaciłam dwukrotnie składki ZUS. Czy ZUS zwróci mi nadpłacone składki i w jakim terminie?

Odpowiedź

Płatnik składek stwierdziwszy, że opłacił dwukrotnie składki ZUS i chcąc odzyskać nienależnie opłacone składki powinien złożyć wniosek o ich zwrot na formularzu RZS–P. Jeśli płatnik nie złoży takiego wniosku, to na mocy ustawy o sus nadpłacone składki będą podległy zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek. Nadpłacone składki powinny być zwrócone w terminie  30 dni od wpływu wniosku. Dodać należy, że wniosek można złożyć tradycyjnie, jak 
i elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych.

Uzasadnienie

Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.
Płatnik składek ma obowiązek przesłać w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA) oraz opłacić składki za dany miesiąc:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Zaznaczyć trzeba, że jeśli koniec powyższych terminów przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.
Kwestia zwrotu nienależnie opłaconych składek została uregulowana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Niemniej, ustawa o systemie społecznym nie zawiera definicji „nienależnie opłaconej składki” lecz art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odsyła w tym zakresie do przepisów ordynacji podatkowej. 

Ważne

Przez nienależnie opłacone składki należy rozumieć zarówno nienależne świadczenie, czyli świadczenie uiszczone przez płatnika składek bez podstawy prawnej, jak i świadczenie uregulowane w wysokości wyższej niż należna czyli stanowiące nadpłatę. 


W sytuacji stwierdzenia przez ZUS, że na płatniku widnieją nienależnie opłacone składki, to ZUS z urzędu zaliczy je na poczet zaległych lub bieżących składek. Jeżeli jednak stwierdzi takowych, to nienależnie opłacone składki zaliczy na poczet przyszłych składek. Jeżeli płatnik składek nie zgadza się na rozliczenie nienależnie opłaconych składek z urzędu tj. w sposób wskazany powyżej, to musi złożyć do ZUS wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek.
Niemniej jednak, ZUS ma obowiązek zawiadomić płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogą być zwró...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.