Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

17 czerwca 2019

NR 18 (Czerwiec 2019)

Mały ZUS po zawieszeniu działalności gospodarczej i ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS

199

Chcę wznowić działalność gospodarczą po jej zawieszeniu. Przed zawieszeniem działalności w roku 2018 za 5 miesięcy osiągnęłam przychód 25 000 zł. Czy wznawiając działalność gospodarczą będę mogła skorzystać z małego ZUS? Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS?

Odpowiedź

Tak, w tym przypadku Czytelniczka może skorzystać z małego ZUS, jeśli w terminie 7 dniu od wznowienia działalności zgłosi do ZUS rozliczenie składek w tej formie.

Należy dodać, że z tej formy rozliczenia ZUS może skorzystać przedsiębiorca, którego przychody w roku 2018 nie przekroczyły 63 000 zł tj. 2100 zł miesięcznie (2100 zł x 30–krotność minimalnego wynagrodzenia z pracę obowiązującego w 2018 r.).

Przychód z działalności za okres prowadzonej przez Czytelniczkę działalności wynosi 25 000 zł, a limit, którego nie mogła przekroczyć to 26 063 zł, czyli: 63000 zł (graniczna kwota przychodów uprawniająca w 2018 r. do skorzystania z małego ZUS) : 365 (liczba dnia w roku) x 151 (liczba dni, kiedy Czytelniczka prowadziła działalność gospodarczą w 2018 r.).

Podstawę wymiaru składek ZUS należy ustalić w następujący sposób:

  • przeciętny miesięczny przychód z tytułu działalności gospodarczej Czytelniczki podzielić przez liczbę miesięcy, w których prowadziła działalność: 25 000 zł : 5 = 5000 zł
  • podstawa wymiaru składki to przeciętny miesięczny przychód podzielony przez współczynnik, stosowany przy ustalaniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

5000 zł x 0,5083 = 2541,30 zł

Zgłoszenia należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92.

Uzasadnienie

Aby skorzystać w danym roku z małego ZUS trzeba:

  • prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (cały rok), nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, tj. minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wynosiło 2100zł x 30 = 63 000 zł,

Jeśli w poprzednim roku działalność była zawieszona przez część roku, to limit przychodu, którego nie można przekroczyć jest odpowiednio niższy.

Zatem, w przypadku zawieszenia limitnależy ustalić przez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (tj. 151 dni, gdy działalność była zawieszona od czerwca do końca grudnia 2018 roku). Wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

WAŻNE:

Aby obliczyć podstawę wymiaru składek należy zastosować obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. współczynnik, stosowany przy ustalaniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Od 1 stycznia 2019 r. współczynnik ten wynosi 0,5083.

Żebyopłacaćmały ZUSnależy wyliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z następującymi zasadami:

  • wyznaczyć przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadz...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę