Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy lekarz, który jest zatrudniony przedmiotowo może skorzystać z ZUS plus, a ma przychód poniżej 120 000 zł.

Odpowiedź

Lekarz uznawany jest jako wolny zawód, zatem nie może skorzystać z „małego ZUS plus”.

Uzasadnienie 

Od 1 lutego 2020 roku wszedł w życie tzw. „mały ZUS plus”. Próg uprawniający do preferencyjnych składek płaconych od lutego 2020 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 120 000 zł przychodu przedsiębiorcy za miniony rok kalendarzowy, tj. 2019, a ustalenie podstawy wymiaru składek odbywa się na podstawie dochodu przedsiębiorcy. Przepisy te nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
Z tej formy rozliczania składek ZUS przedsiębiorca może skorzystać przez 36 miesięcy, w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.
Z małego ZUS plus nie może skorzystać przedsiębiorca, który:

 • spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek ZUS, 
 • rozlicza się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystałeś ze zwolnienia z VAT,
 • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystał z „małego ZUS” przez 36 miesięcy, 
 • podlega ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej), 
 • wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy czynności, które wykonywał dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. 

Podkreślić trzeba, że jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca prowadził działalność jako:

 • twórca, artysta, 
 • osoba wykonująca wolny zawód, 
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o., 
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół,
  – to także nie może skorzystać z „małego ZUS plus”.

Podleganie ubezpieczeniom społecznym i obowiązek opłacania składek i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulowane są w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 4 tej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek.
Zgodnie z art. 18 ust. 8 wskazanej ustawy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących działalność pozarolniczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
Dodać trzeba, że od 1 stycznia 2019 r. przepisy regulujące zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą uległy zmianie w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzonych ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność na mniejszą skalę (Dz.U. z 2018 r. poz. 1577).
Zgodnie z art. 18c ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego, o którym mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 zł., uzależniona jest od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanego dalej „dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej”, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa takiego wymiaru składek, nie m...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.