Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Kiedy przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z 80% do 100% podstawy wymiaru

213

Zatrudniam małżeństwo. Pracownika urodziła dziecko i złożyła wniosek o urlop macierzyński w pełnym wymiarze. Ostatnio zdecydowała się, ze skróci urlop i wróci do pracy. Czy należy wyrównać zasiłek do 100%? A jeśli ojciec dziecka zdecyduje się na urlop macierzyński, to jak należy wówczas naliczyć urlop macierzyński?

Odpowiedź
Jeśli matka dziecka, która wcześniej zadeklarowała pełny wymiar urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, następnie zrezygnowała z tego urlopu, jednak nie później jednak niż w 6. tygodniu urlopu rodzicielskiego, to za ten okres przysługuje jej wyrównanie do w wysokości 100 % podstawy zasiłku. 

Jeśli natomiast na dalszą cześć urlopu zdecyduje się ojciec dziecka, to zasiłek będzie wypłacany w takiej samej wysokości jak matce dziecka, przed skróceniem jej przysługującego urlopu, tj. w wysokości 80%.

Uzasadnienie
Zgodnie z kodeksem pracy urlop macierzyński przysługuje osobie, która pozostaje w stosunku pracy i której urodziło się dziecko. Z urlopu macierzyńskiego może również skorzystać ojciec dziecka.

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania ww. wymiaru.

Dodać należy, że pracownica nie może zrzec się prawa do urlopu, jednakże po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

  • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko;
  • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony - ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Podkreślenia wymaga fakt, że jeśli ojciec dziecka nie wychowuje narodzonego dziecka, to pracownica nie może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego. Jednakże podstawowym warunkiem przyznania urlopu macierzyńskiego dla ojca jest posiadanie prawa do tego rodzaju urlopu przez matkę dziecka. Jeżeli matce dziecka nie przysługuje urlop macierzyński, bo nie ma statusu pracownika, to pracownikowi – ojcu dziecka również nie można udzielić tego urlopu na podstawie powyższych przepisów.
 

Ważne

Jeśli matka dziecka nie jest pracownicą, ale jest ubezpieczona, to pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje urlop macierzyński, jeśli matka dziecka przez co najmniej 14 tygodni po porodzie pobierała z tego tytułu zasiłek macierzyński i po tym okresie z niego zrezygnowała, o czym stanowi art. 180 § 5 i § 9 Kodeksu pracy. 


Ojcu (pracownikowi) wychowującemu dziecko pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu macierzyńskiego w wymiarze odpowiadającym części urlopu niewykorzystanego przez matkę na jego pisemny wniosek złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. 

Termin rozpoczęcia urlopu pracodawca oznacza jako termin przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. Jeśli jednak ojciec (pracownik) wychowujący dziecko nie wystąpi do swojego pracodawcy z wnioskiem o udzielenie mu pozostałej części urlopu macierzyńskiego bądź ubezpieczony – ojciec dziecka nie przerwie działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, to pracownica urlopu tego przerwać nie może.

Pracownica, która chce skrócić urlop macierzyński, jest obowiązana zgłosić pracodawcy pisemny wniosek w tym względzie najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze min. do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka Urlop w tym  wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka.  
Dodać trzeba, że z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wskazanego wymiaru.

W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.