Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

1 kwietnia 2018

Jak urlopy związane z rodzicielstwem wpływają na urlop wypoczynkowy

192

Pracownica jest zatrudniona od 3 marca 2014 roku. Od 13 sierpnia 2014 roku do 10 lutego 2015 roku przebywała na urlopie macierzyńskim, od 11 lutego 2015 roku do 11 sierpnia 2015 roku na urlopie rodzicielskim. Od 12 sierpnia 2015 roku do 11 lipca 2018 roku będzie ma urlopie wychowawczym. W tym czasie pobiera zasiłek wychowawczy, a pracodawca składa deklarację ZUS, z której wynika, że składki emerytalne, rentowe i zdrowotne pokrywa bud-żet państwa. Pracodawca chce wypowiedzieć pracownicy umowę o pracę z dniem 11 lipca 2018 roku. Czy w związku z tym musi wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 rok? Jeżeli tak, to za ile dni? Pracownica w okresie zatrudnienia nie korzystała urlopu wypoczynkowego. Jeżeli umowa o pracę będzie już teraz wypowiedziana z dniem 11 lipca 2018 roku to czy pracownica nie straci prawa do zasiłku wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Urlop wypoczynkowy za 2014 r. uległ już przedawnieniu. Pracownica zachowała jednak prawo do urlopu za 2015 r. w pełnym wymiarze, oraz do urlopu

UZASADNIENIE

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

  • u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;

  • u kolejnego pracodawcy w wymiarze:

    • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

    • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Zatem zakładając, że w 2014 r. pracownica miała prawo do urlopu kolejnego (a nie pierwszego w życiu zawodowym) za 2014 r. nabyła prawo do urlopu proporcjonalnego do okresu zatrudnienia w tymże roku - od marca do grudnia tj. w wymiarze 10/12 z 20 lub 26 dni (odpowiednio 17 lub 22 dni). Nie podano bowiem informacji, który z dwóch podstawowych wymiarów dotyczy pracownicy. Jednak urlop ten uległ przedawnieniu.

Urlopy przedawniają się bowiem z upływem trzech lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia o udzielenie urlopu wypoczynkowego następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 k.p.), bądź najpóźniej z dniem 30 września następnego roku, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy. Jeśli więc nie przesunięto urlopu na 2015 r. (a pewnie tak się nie stało ze względu na urlopy związane z rodzicielstwem), to urlop za 2014 r. przedawnił się 31 grudnia 2017 r.

Z kolei za 2015 r. pracownica nabyła prawo do pełnego wymiaru urlopu tj. 20 lub 26 dni, gdyż ani urlop macierzyński ani rodzicielski nie wpływają negatywnie na prawo do kolejnego urlopu ani też nie obniżają wymiaru urlopu.

Przez cały 2016 i 2017 rok pracownica przebywała na urlopie wychowawczym. Za te lata nie nabyła prawa do urlopu wypoczynkowego. Natomiast w 2018 r. urlop wychowawczy się zakończy. Pracownik powracający do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu wychowawczego nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym, ustalanym jak w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie roku u kolejnego pracodawcy.

nnymi słowy, pracownica nie nabyła prawa do urlopu wypoczynkowego za okres trwania urlopu wychowawczego w 2018 r., lecz zyska go w wymiarze zależnym od okresu zatrudnienia w 2018 r. czyli liczonym po powrocie

Pozostaje kwestia wypowiedzenia umowy o pracę tej pracownicy i upływ okresu wymówienia. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego - do dnia zakończenia tego urlopu. Oznacza to, że nie można pracownicy wypowiedzieć umowy w dniu 11 lipca 2018 r., bo będzie to jeszcze dzień urlopu wychowawczego.

Po drugie, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem (art. 1868 k.p.)...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę