Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Emerytury dla mam od marca 2019 roku

200

Głównym celem obowiązującej od 1 marca ustawy z 31 stycznia 2019 r. jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 dzieci), a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie nie spełniają warunków do otrzymania  najniższej emerytury.

Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Zakłada ona możliwość przyznania (świadczenie ma charakter uznaniowy) rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego matkom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci (dzieci własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej), a także ojcom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia przez nią dzieci lub w razie długotrwałego zaprzestania przez nią wychowywania dzieci, przy czym świadczenie to może być przyznane po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w ustawie.

Wśród warunków do uzyskania przez te osoby rodzicielskiego świadczenia  uzupełniającego ustawodawca przyjął m.in. :

 

  • okres co najmniej 10 lat zamieszkiwania na terytorium Polski oraz posiadania po ukończeniu 16 roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych, (ośrodek interesów życiowych);

  • zamieszkiwanie w Polsce w trakcie jego pobierania;

  • osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni);

  • brak niezbędnych środków utrzymania;

  • posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy osoba nie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie prawa pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ewentualnie statusu cudzoziemca legalnie przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ustawa przewiduje również przesłanki negatywne, które:

1) mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania osobie świadczenia tj.:

a) pozbawienie władzy rodzicielskiej lub ograniczenie władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej;

b) długotrwałe zaprzestanie wychowywania dzieci;

2) uniemożliwiają pobieranie świadczenia tj. :

a) tymczasowe  aresztowanie;

b) odbywanie kary pozbawienia wolności (za wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego);

c) posiadanie uprawnienia do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Zgodnie z ustawą rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznaje się na wniosek.

Organem właściwym do przyznawani...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę