Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Działalność gospodarcza i umowa o pracę, a składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

192

Prowadzę działalność gospodarczą i zamierzam podjąć pracę na cały etat. Po podjęciu pracy zamierzam płacić tylko składkę zdrowotną z działalności gospodarczej. Czy jako przedsiębiorca będę musiała nadal opłacać składkę na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy?

Odpowiedź


Z chwilą opłacania tylko składki zdrowotnej w ramach działalności gospodarczej Czytelniczka nie będzie objęta obowiązkiem opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Uzasadnienie Zbieg tytułów do ubezpieczenia, a składki ZUS


Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia społeczne obejmują:


1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym.”


Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest także pracownikiem zatrudnionym na umowę 
o pracę i w ramach tej umowy ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, to jest obowiązkowo obejmowana ubezpieczeniami tylko ze stosunku pracy. Zatem, w przypadku zbiegu do ubezpieczeń społecznych, osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz zatrudniona na umowę o pracę, ma obowiązek uiszczania tylko składki zdrowotnej  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Kiedy trzeba płacić składki na  Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Fundusz pracy jest funduszem celowym wykorzystywanym do promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają min. pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby oraz inne osoby (np. przedsiębiorcy).

Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Obecnie wysokość składki wynosi 2,25% podstawy do ubezpieczeń społecznych.

Należy zauważyć, że  obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy stosuje się do osób, które nie ukończyły 55 roku życia (kobiety) i 60 roku życia ( mężczyźni).

Zatem, osoba prowadząca działalność gospodarczą, uiszczająca tylko składki zdrowotne, nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz pracy.

Kiedy są należne składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych.

Przychodami funduszu są m.in. obowiązkowe składki. Płatnicy składek mają obowiązek uiszczać łącznie składki na Fundusz Pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę