Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dofinansowanie z PEFRON za zatrudnienie osób niepełnosprawnych dla pracodawców korzystających z tarczy antykryzysowej

Artykuły | 28 kwietnia 2020 | NR 29
176

Zatrudniam osoby niepełnosprawne. Czy w związku z epidemią należy się dofinansowane składek ZUS w ramach utrzymania miejsc pracy?

Odpowiedź

Przedsiębiorca zatrudniając osoby niepełnosprawne może skorzystać z takiej samej pomocy co przedsiębiorca zatrudniający pracowników bez orzeczonej niepełnosprawności.
Zatem, jeśli ubezpiecza mniej niż 10 osób może skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek ZUS. Jeśli zatrudnia 10 i więcej osób ubezpieczonych może starać się o odroczenie terminu płatności składek bądź rozłożenie na raty.
Niemniej należy podkreślić, że Czytelnik nie otrzyma refundacji z PFRON za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej do czasu zapłacenia składek.

Uzasadnienie

Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane dalej „miesięcznym dofinansowaniem”, przysługuje w kwocie:

 1. 1950 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 2. 1200 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 3. 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:

 1. na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;
 2. do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26c ust. 1 pkt 2;
 3. jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
 4. jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 1a2.

Kwota miesięcznych należnych składek, o których mowa w art. 2 pkt 4a, opłaconych z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1a1 pkt 3, nie może przekroczyć wysokości 2% składek należnych za dany miesiąc.
Kwoty, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

 1. 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 2. 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 3. 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
   

Ważne

W ustawie z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ustawodawca przewidział w ramach pomocy przedsiębiorcom min. zwolnienie ze składek ZUS, odroczenie bądź rozłożenie na raty nieuiszczonych składek ZUS bez naliczania opłaty prolongacyjne.


Przedsiębiorca spełniając warunki dotyczące ilości zatrudnionych pracowników oraz pogorszenia się sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy może skorzystać z tejże pomocy.
Jednakże przedsiębiorca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych i korzystający z dofinansowania z PEFRON wykorzystując pomoc dotyczącą opłacania składek ZUS może narazić się na wstrzymanie dofinasowania przez PEFRON bądź korzystając ze zwolnienia z opłacania składek z brakiem tego dofinasowania.
Zatem ulgi udzielane w związku z epidemią koronawirusa będą uznawane przez PEFRON na zasadach zawartych na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/stan-zagrozenia-epidemicznegoepidemii-ulgi-w-zaplacie-skladek-do-zuskrus-i-podatku-dochodow/
Tak więc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.