Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dodatek stażowy i koszty uzyskania przychodu od każdego nawiązanego stosunku pracy z pracownikiem samorządowym

Artykuły | 26 lutego 2020 | NR 27
115

Urząd miny zatrudnia pracownika na pełen etat na czas nieokreślony. Z dniem 1 stycznia 2020 roku na podstawie porozumienia zmieniającego do umowy o pracę zmieniono etat z całego na 3/4 etatu oraz podpisano porozumienie w sprawie warunków płacy i pracy na podstawie powołania na 1/4 etatu. Na liście wypłat pracownik widnieje na oddzielnych paskach. Czy w tym przypadku dodatek stażowy należy się pracownikowi z obu etatów? Czy pracownikowi powinniśmy zastosować koszty uzyskania przychodów (250,00 zł) z obu etatów? Pracodawcą w obu etatach jest urząd gminy.

Odpowiedź

Do każdej umowy o prace pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek stażowy, zgodnie z ustawą pracownikach samorządowych. Koszty uzyskania przychodu również należy naliczyć przy każdej umowie o pracę, nawet gdy koszt przewyższa roczne limity. 
W rozliczeniu rocznym pracownik będzie musiał rozliczyć koszty uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku zatrudnienia na więcej niż jeden stosunek pracy przysługują w całym roku 2020 koszty uzyskania przychodu w wysokości 4500 zł, a jeśli pracownik mieszka poza miejscowością zakładu pracy to w wysokości 5400 zł.

Uzasadnienie

Dodatek stażowy – dwa stosunki pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pracownikami samorządowymi są pracownicy zatrudnieni w:

  • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
  • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
  • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
  • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
  • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

  1. wyboru:
  2. powołania
  3. umowy o pracę.

Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. W skład wynagrodzenia wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Ważne

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.


Zatem, każdy zawarty stosunek pracy musi zawierać składniki wynagrodzenia wyszczególnione w ustawie o pracownikach samorządowych.
Podkreślić należy, że pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy reguluje Kodeks pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi świadczącemu pracę w niepełnym wymiarze przysługują te same uprawnienia, co pracownikowi pełnoetatowemu. Od wymiaru etatu uzależniona jest jedynie wysokość wynagrodzenia i długość urlopu wypoczynkowego.

Koszty uzyskania przychodu z dwóch stosunków pracy
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej kształtują się jak w tabeli.

 

Koszty uzyskania 
przychodu w zależności od ilości umów i miejsca zamieszkania 
Miesięczne koszty 
uzyskania przychodów 
Roczne limity kosztów
uzyskania przychod
...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.