Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia

21 lipca 2020

Długotrwała choroba a rozliczenie chorobowego pracownika

78

Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie od 29 kwietnia do 31 maja. Robiąc wypłatę za maj zasadniczej wyniesie 0,00 zł. Wypłacę 14 dni wynagrodzenie chorobowe od 29 kwietnia do 12 maja bo pracownik jest w wieku powyżej 50 roku życia. Od 13 maja do 31 maja wypłacę zasiłek chorobowy dokładni za 19 dni. Czy mogę za ten maj zapłacić za 14 dni wynagrodzenia + 19 dni zasiłku co daje mi razem 33 dni choroby (całe zwolnienie chorobowe) Czy może powinnam zapłacić za 14 dni wynagrodzenia + 17 dni zasiłku co daje mi 31 dni tyle dni ile ma miesiąc maj. Czy można np. w maju rozliczyć zwolnienie chorobowe, które ma więcej dni, niż miesiąc maj czyli miesiąc, w którym wypłacamy? Wiem, że do obliczenia wynagrodzenia chorobowego bądź zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy przyjmuje się 30 dniowy miesiąc pracy i tu nie ma znaczenia czy miesiąc ma 29 dni czy 31 dni. Wiem, że wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości dzieli się na 30 a wynik mnoży się razy liczbę dni z zaświadczenia lekarskiego. Nie wiem, czy w miesiącu mogę zapłacić za więcej dni zwolnienia niż dni ma miesiąc?

W przypadku długotrwałej choroby każdy miesiąc należy obliczać oddzielnie. Wypłata za kwiecień, to: 28 dni wynagrodzenia za kwiecień oraz dwa dni wynagrodzenia chorobowego za kwiecień. Następnie wypłata za maj: 12 dni wynagrodzenia chorobowego za maj, a od 13 do 31 maja zasiłek chorobowy. 
Zatem, trzeba skorygować zarówno listy płac za kwiecień, jak i dokumenty rozliczeniowe przesłane do ZUS. Tym samym powstanie nadpłata wypłaconego wynagrodzenia za maj. Kwotę nadpłaty bez zgody pracownika można potrącić tylko w następnym miesiącu czyli w maju. Zwolnienie lekarskie za maj należy rozliczyć na bieżąco.

Uzasadnienie

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;

poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Należy dodać, że pracownika, który ukończył 50 rok życia, dotyczą niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.
Świadczenia chorobowe (zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy) są wypłacane na podstawie prawidłowo wypełnionego zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA. 
Świadczenia chorobowe są wypłacane w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzenia za pracę, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do ich wypłaty.
Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA) oraz opłaca składki za dany miesiąc w terminach:

do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, 

do 10. dnia następnego miesiąca – osoby f...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę