Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik będzie chciał zatrudnić w okresie czerwiec – sierpień 2019 r. na umowę zlecenia ucznia czwartej klasy technikum. Uczeń ma ważną legitymację szkolną do 30 września 2019 r. Jak należny rozliczyć taką umowę. Czy takie same składki ZUS musimy odprowadzać za wszystkie miesiące, czy za każdy miesiąc inaczej? Czy odprowadzamy tylko sam podatek ponieważ uczeń, który nie ukończył 26 roku życia?

Odpowiedź
Zatrudniając ucznia lub studenta do 26. roku życia na podstawie umowy zlecenia, nie zgłasza się go do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Dodać trzeba, że uczniem pozostaje się do 31 sierpnia danego roku – jeśli kontynuuje naukę w tej samej szkole, lub rozpoczyna naukę w kolejnej, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września, lub nie kontynuuje nauki.

Zgodnie z art. 94 ustawy – Prawo oświatowe rok szkolny we wszystkich szkołach i innych placówkach oświatowych rozpoczyna się z 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.

Osoby, które legitymują się zaświadczeniem o przyjęciu na studia wyższe, powinny być uznawane za uczniów szkoły ponadpodstawowej do 30 wrześn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę