Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy okresy niezdolności do pracy wykazane w świadectwie pracy mają wpływ na staż pracy i uprawnienia pracownicze

Artykuły | 5 stycznia 2021 | NR 37
28

Czy zwolnienie lekarskie (lub/i inne okresy nieskładkowe wypisywane w świadectwach pracy w punkcie 6.13) wliczają się do stażu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze takiej jak dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, urlop wypoczynkowy? Czy obliczając staż pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze nowego przyjmowanego pracownika należy odliczyć okresy nieskładkowe czyli okresy niezdolności do pracy?

Odpowiedź

Do wymiaru urlopu wlicza się czas staży pracy oraz pobierania nauki zgodnie z Kodeksem pracy, a do ustalenia dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia, które powinny być wyszczególnione w ust. 1. Okresy niezdolności do pracy przypadające w okresie zatrudnienia i figurujące w świadectwie pracy uwzględniane są przy ustaleniu prawa do emerytury i renty oraz przy obliczaniu ewentualnego wynagrodzenia chorobowego.

Uzasadnienie

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. 
W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. 

WAŻNE: Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. 

Na podstawie art. 97 § 4 Kodeksy pracy, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy określił:

 • szczegółową treść świadectwa pracy;
 • sposób i tryb wydawania świadectwa pracy;
 • sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy;
 • pomocniczy wzór świadectwa pracy.

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

 • okresu lub okresów zatrudnienia;
 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
 • rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji
 • trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy;
 • urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;
 • wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
 • wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy;
 • zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 • wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
 • zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
 • informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach – na żądanie pracownika.

Należy podkreślić, że okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, jak również okres pobierania zasiłku z ubezpieczenia chorobowego są okresami nieskładkowymi przypadającymi w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianymi przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty – co wynika z art. 7 pkt 1 lit a i b ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresy te podlegają wyszczególnieniu w świadectwie pracy, a pracodawca obowiązany jest zamieścić w świadectwie pracy wszystkie okresy nieskładkowe, które miały miejsce w całym okresie zatrudnienia pracownika, którego dotyczy świadectwo.

WAŻNE: Wskazując okresy nieskładkowe pracodawca powinien wskazać w porządku chronologicznym daty ich rozpoczęcia, jak i zakończenia (w obu przypadkach dzień, miesiąc, rok).

Zatem, w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku pracy i uprawnień wynikających z ubezpieczenia społecznego. Uprawnien...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.