Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

1 lipca ruszył nabór wniosków do programu „Dobry Start”, czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 4,5 miliona uczniów. Resort pracy odpowiada na najczęściej zadawane pytania związane z programem.

1. Czy świadczenie może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł?

Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia otrzyma 300 zł. Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rozwiedzionych rodziców, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

2. Komu dokładnie przysługuje wsparcie?

Wsparcie z programu przysługuje r na dzieci uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Natomiast na dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.,= Od 1 sierpnia 2019 r. świadczenie przysługuje również na dzieci uczące się  w szkołach  policealnych i szkołach dla dorosłych.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole, ani studentów szkół wyższych.

3. Kto może złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

4. Czy świadczenie może zostać zajęte przez komornika?

Świadczenie dobry start nie podlega egzekucji. Jednak aby uniknąć nieporozumień, które mogą wyniknąć z powodu zajęcia rachunku bankowego, na którym znajdują się środki z programu, osoby wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza powinny ustalić z gminnym organem właściwym, w którym składany jest wniosek, inną możliwą w danej gminie formę wypłaty świadczenia (np. przekaz pocztowy).

Jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Pobieram jedynie zasiłek z pomocy społecznej. Pracuje tylko mąż/żona. Po otrzymaniu świadczenia „Dobry Start” wzrośnie dochód na osobę w naszej rodzinie. Czy stracimy przez to zasiłek z pomocy społecznej?

Świadczenia z programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. To oznacza, że otrzymanie wsparcia z programu nie spowoduje utraty zasiłku z pomocy społecznej. 

5. Czyje konto do wpłaty świadczeń należy wskazać we wniosku?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Należy jednak podkreślić, że we wniosku „Dobry Start” można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

6. Chcę złożyć w lipcu br. wniose...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę