Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ŚWIADCZENIA SOCJALNE , WAŻNE TEMATY

1 stycznia 2018

ZFŚS - tworzenie, dokonywanie i naliczanie odpisów

208

Ustawa z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS ) jest aktem prawnym regulującym działalność pracodawców podejmowaną w zakresie pozapłacowego wspierania pracowników oraz zaspokajania ich potrzeb socjalnych. Do działań tych pracodawcę zobowiązuje art. 94 pkt 8 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz pragmatyki służbowe.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest w celu finansowania działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tego funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Ważne: Celem ZFŚS jest łagodzenie różnic w poziomie życia osób uprawnionych do korzystania z jego zasobów.

Kto musi tworzyć fundusz

Podczas Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych musi być obowiązkowo tworzony przez pracodawców zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Na wniosek zakładowej organizacji związkowej fundusz muszą tworzyć również pracodawcy zatrudniający na pierwszy dzień danego roku co najmniej 20 i mniej niż

Natomiast pracodawcy prowadzący działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, takich jak: jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe – mają obowiązek tworzyć ZFŚS bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Kto tworzy fundusz uznaniowo

Część pracodawców nienależących do sektora publicznego może uchylić się od obowiązku tworzenia Funduszu. Mogą go dobrowolnie tworzyć pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Na wniosek zakładowej organizacji związkowej fundusz tworzą również pracodawcy zatrudniający na pierwszy dzień danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników.

Ważne: Ci, którzy zdecydują się na rezygnację z tworzenia funduszu mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Mogą jednak zrezygnować zarówno z funduszu, jak i z wypacania tego świadczenia.

Świadczenie urlopowe

Świadczenia urlopowe nie są wypłacane z funduszu socjalnego, a ze środków obrotowych pracodawcy co za tym idzie, nie jest w tej sytuacji uzależnione od sytuacji materialnej, rodzinnej czy zdrowotnej. Otrzymanie świadczenia nie może być również uzależnione od stażu pracy.

Ważne: Świadczenie należy się wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, co oznacza że nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku cywilnoprawnego.

Prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia ma pracownik, który w danym roku kalendarzowym korzysta z urlopu wypoczynkowego nieprzerwanie przez co najmniej 14 dni kalendarzowych, a nie roboczych. Nieistotne jest więc, czy w trakcie urlopu przypadło święto, ani ile dni urlopu pracownik faktycznie wykorzystał. Świadczenie należy się również pracownikowi wykorzystującemu urlop w okresie wypowiedzenia.

Pamiętać należy, że niewykorzystane prawo do świadczenia urlopowego nie przechodzi na następny rok. Roszczenie o wypłatę świadczenia ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne.

Regulamin wypłacania świadczeń urlopowych powinien być zawarty w przepisach wewnątrzzakładowych. Jeśli jednak nie ma w nich takiej regulacji świadczenie urlopowe powinno być wypłacone najpóźniej w przeddzień urlopu wypoczynkowego pracownika.

Przepisy nie regulują wysokości jego dolnej granicy. Wskazują natomiast, że maksymalnie dodatek z okazji urlopu wypoczynkowego może wynosić równowartość odpisu na fundusz socjalny obowiązujący w danym roku kalendarzowym.

Obliczenie przeciętnej liczby zatrudnionych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełne etaty).

Przeciętną liczbę zatrudnionych należy określić na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń. Przy obliczaniu przeciętnej faktycznej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) należy zsumować liczbę pracowników zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymany wynik podzielić przez 12.

Jeżeli planowana przeciętna liczba zatrudnionych różni się od faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, na 31 grudnia należy skorygować podstawę naliczania odpisu ZFŚS i w efekcie również kwotę tego odpisu. Gdy na koniec roku kalendarzowego faktyczna liczba zatrudnionych była:

  • niższa od planowanej – należy dokonać korekty (praktyką jest pozostawienie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę