Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA , ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 listopada 2018

Czy świadczenia z ZFŚS dla emerytów mogą być niższe niż dla pracowników

273

W naszej gminie chcielibyśmy zmienić regulamin korzystania z ZFŚS ograniczając możliwość korzystania z funduszu przez emerytów zakładu pracy i zmniejszyć grupę uznaną za członków ich rodzin, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć dla obecnych pracowników. Czy takie postępowanie będzie zgodne z prawem?

ODPOWIEDŹ

Nie, zmniejszenie świadczeń z ZFŚS dla emerytów zakładu pracy jest działaniem niezgodnym z przepisami. Zakazują one bowiem ograniczenia emerytom możliwości korzystania z funduszu socjalnego u pracodawcy, u którego przeszli na emeryturę. W świetle obowiązującego prawa także zmniejszenie grupy osób uznanych za członków rodziny emeryta w stosunku do rodziny pracownika jest niemożliwe.

UZASADNIENIE

Do korzystania z ZFŚS są uprawnieni pracownicy, ich rodziny oraz emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu pracy wraz z członkami ich rodzin. Możliwość korzystania ze środków ZFŚS może zostać przyznana w regulaminie gospodarowania funduszem także innym osobom.

Prawo do korzystania z ZFŚS zapewnia wymienionym grupom ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W korzystaniu z funduszu socjalnego tworzonym w firmie żadna z tych osób nie może zostać wyłączona spod pojęcia osoby uprawnionej, nawet jeśli wyrażą na to zgodę związki zawodowe lub przedstawiciele pracowników.

Emeryci i renciści danego zakładu pracy to osoby, które przeszły na jedno z wymienionych świadczeń w danym zakładzie pracy. Osobom mającym prawo do emerytury lub renty a pozostającym w stosunku pracy, świadczenia z ZFŚS przysługują na zasadach przewidzianych dla pracowników.

Biorąc pod uwagę fakt, że emeryci są grupą uprawnioną do korzystania z ZFŚS z mocy przepisów, nie ma możliwości jakiegokolwiek ograniczenia czy wyłączenia ich uprawnień w tym zakresie. Oznacza to, że obowiązkiem pracodawcy jest przyjęcie w regulaminie ZFŚS takich samych zasad przyznawania świadczeń jak i kryteriów ich uzyskiwania zarówno dla pracowników

WAŻNE: Emeryci i renciści – byli pracownicy w regulaminie korzystania z zakładowego funduszu świadczeń...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.