Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Zwolnienie dyscyplinarne dla pracownika służby cywilnej

254

Nasz pracownik (urząd wojewódzki) ciężko naruszył naszym zdaniem swoje podstawowe obowiązki pracownicze. Jesteśmy zdecydowani żeby go zwolnić. Jaką procedurę możemy zastosować? Myślimy o zwolnieniu dyscyplinarnym w trybie art. 52 Kodeksu pracy, jednak mamy wątpliwości czy nie jest niezbędne powołanie komisji dyscyplinarnej, która może orzec wydalenie z zawodu?

Odowiedź
W razie ciężkiego naruszenia przez pracownika służby cywilnej podstawowych obowiązków pracowniczych, można go zwolnić z pracy w trybie natychmiastowym. Dotychczasową praktykę - zgodnie z którą do pracowników służby cywilnej nie miał zastosowania art. 52 par. 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zmienił ostatecznie wyrok Sądu Najwyższego z 7 października 2015 r. (sygn. akt II PK 259/14) zgodnie z którym, w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika służby cywilnej podstawowych obowiązków pracowniczych, mogą Państwo wybrać czy zastosować zwolnienie w trybie Kodeksu pracy czy też wszcząć procedurę dyscyplinarną.

UZASADNIENIE
Artykuł 114 ust.2 pkt. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, wśród kar dyscyplinarnych dla pracowników i urzędników służby cywilnej przewiduje wydalenie z pracy w urzędzie. Stosowanie kar poprzedzone jest powołaniem i procedowaniem komisji dyscyplinarnej. 

Na gruncie tego przepisu, przez lata interpretowano, że skoro wskazany przepis reguluje kwestię odpowiedzialności dyscyplinarnej pracownika służby cywilnej, to przepis ten wyczerpująco wskazuje tryb w jakim można orzec wydalenie z pracy bez potrzeby sięgania do rozwiązań kodeksowych.

Inaczej niż w przypadku zwolnień pracowników służby cywilnej, zasady rozwiązywania stosunku pracy z urzędnikami służby cywilnej zostały szczegółowo opisane w ustawie o służbie cywilnej. Stanowi to podstawę do zastosowania względem tej grupy członków korpus służby cywilnej (pracowników) przepisów kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z art. 9 ustawy o służbie cywilnej, w sprawach dotyczących stosunku pracy w służbie cywilnej, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

Odmienne rozumienie wskazanych przepisów przez lata prowadziło do nieefektywności procesu zwolnienia dyscyplinarnego pracownika służby cywilnej. Działo się tak z powodu konieczności przeprowadzenia żmudnego postępowania dyscyplinarnego, którego rezultat nie musiał kończyć się wydaniem orzeczenia o wydaleniu z zawodu.  

W oczy rzucała się także pewna nierówność w zakresie rozwiązań możliwych do przyjęcia w stosunku do pracowników i urzędników służby cywilnej. Względem tych drugich, w razie konieczności zwolnienia stosowano art. 71 ust.7 ustawy o służbie cywilnej, zgodnie z którym rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem  bez wypowiedzenia z jego winy może nastąpić m.in. właśnie w razie narusz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.