Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Będzie podwyżka wynagrodzenia o 9,6%, 300 zł minimalnej stawki dodatku za wychowawstwo i 1000 zł świadczenia na start. Będzie też maksymalnie 36 miesięcy na zatrudnienie terminowe. Nastąpi powrót do „starych” zasad oceny pracy i awansu zawodowego.

1 września 2019 r. to nie tylko początek roku szkolnego 2019/2020. To także data, od której zacznie obowiązywać część przepisów ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa zmieniająca). Chodzi o tę część, która modyfikuje regulacje Karty Nauczyciela oraz ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (dalej ustawa finansowa). 

Zmiany w uprawnieniach finansowych

Zasadniczo od 1 września 2019 r. nauczyciele zyskają w sferze wynagrodzeniowej. Wszyscy otrzymają bowiem podwyżkę w ślad za podniesieniem o 9,6% poziomu ich średnich wynagrodzeń w stosunku do stanu obecnego i gwarantowaną wysokość dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy (tzw. dodatek za wychowawstwo) na poziomie minimum 300 zł. 

Z kolei stażyści będą mogli liczyć na 1000 zł świadczenia na start. Jedynie nauczyciele dyplomowani stracą, choć jedynie teoretycznie, bo likwidowany dodatek za wyróżniającą się pracę jeszcze nie jest im wypłacany, czyli nie odczują skutków tego ruchu w swoich portfelach. Szczegóły poszczególnych rozwiązań prezentuje Tabela 1.

Tabela 1. Nowości płacowe od 1 września 2019 r.
Maksymalny limi
Wysokość i terminy Sposób realizacji Podstawa prawna
kursu dolara amerykań-skiego Wzrost o 9,6% w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., czyli ma w tym czasie wynosić:
3337,55 zł (109,6% x 3045,21 zł) dla nauczyciela stażysty
3672,52 zł (120,6% x 3045,21 zł) dla nauczyciela kontraktowego
4677,44 zł (153,6% x 3045,21 zł) dla nauczyciela mianowanego
5895,53 zł (193,6% x 3045,21 zł) dla nauczyciela dyplomowanego
 
– Wysokość średniego zależy od kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy (w 2019 r. 
– 3045,21 zł) oraz stopnia awansu zawodowego nauczyciela
– Na średnie wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
 
– art. 14 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej
– art. 30 ust. 3 Karty 
Nauczyciela
– art. 9 ust. 2 ustawy 
budżetowej na rok 2019 
Podwyżka wynagrodzeń indywidualnych
Wzrost łącznie o 9,6% najpóźniej do 30 września 2019 r. 
z wyrównaniem od 1 września 2019 r.
– Ponieważ średnie wynagrodzenie jest sumą składników wynagrodzenia, pracodawcy podwyższą tylko wynagrodzenie zasadnicze – od niego zależy ustawowo wartość dodatku za wysługę lat, a często również (choć nie jest to zasada) innych dodatków, których wysokość jest określana w regulaminach wynagradzania
– W razie nieosiągnięcia średniego wynagrodzenia, nauczyciel otrzyma do 31 stycznia za rok poprzedni jednorazowy dodatek uzupełniający, który nie jest składnikiem wynagrodzenia 
–  powodu różnych składników wynagrodzenia przysługujących nauczycielom, średnie wynagrodzenie może się różnić od wynagrodzenia faktycznie ustalonego dla konkretnego nauczyciela (uzasadnienie wyroku SN z 14 października 2004 r., sygn. akt I PZP 7/04, OSNAPiUS 2005/19/305)
– art. 14 ust. 2 ustawy zmieniającej
– art. 30 ust. 6, art. 30a ust. 1, 3 i 6, art. 33 Karty Nauczyciela
 
Minimalna stawka dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy
300 zł od 1 września 2019 r.  – Organy prowadzące samorządowe placówki oświatowe muszą dostosować regulaminy wynagrodzeń do minimalnej stawki dodatku za wychowawstwo (dotychczas jego wysokość była bardzo różna), który został wpisany do katalogu ustawowych dodatków jako jedyny z kilku rodzajów dodatku funkcyjnego
– Powierzenie nauczycielowi funkcji wychowawcy klasy będzie równoznaczne z jego prawem do dodatku z tego tytułu na co najmniej minimalnym poziomie
– art. 30 ust. 1 pkt 2 i 
ust. 6 pkt 1 Karty 
Nauczyciela po zmianie
– nowy art. 34a Karty 
Nauczyciela
 
Jednorazowe świadczenie na start
1000 zł wypłacane nauczycielowi do 30 września roku kalendarzowego, w którym rozpocznie staż na stopień nauczyciela kontraktowego – Jeśli nauczyciel będzie pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, wypłaty dokona szkoła wskazana jako podstawowe miejsce pracy
– Świadczenie będzie przysługiwać tylko raz w okresie całego zatrudnienia nauczyciela
– Świadczenie ma charakter socjalny, w związku z czym będzie wyłączone ze składników wynagrodzenia i nie wliczane do średniego wynagrodzenia
– nowy art. 53a Karty 
Nauczyciela
– art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela po zmianie
 
Likwidacja dodatku za wyróżniającą się pracę
Wypłata dla nauczycieli dyplomowanych miała się rozpocząć od 1 września 2020 r., a wartość dodatku – sukcesywnie wzrastać, aby od 1 września 2022 r. sięgnąć maksymalnego poziomu 16% kwoty bazowej  – Uchylenie 1 września 2019 r. 
art. 76 pkt 20 lit. a tiret pierwsze 
i lit c), pkt 21 oraz art. 133 
i art. 147 pkt 5 ustawy finansowej
– art. 6 ustawy zmieniającej

 

Ocena pracy „po staremu”

Od 1 września 2019 r. wrócą prawie wszystkie zasady stosowane do oceny pracy przed 1 września 2018 r., kiedy to na mocy art. 76 ustawy finansowej system ocen został zmodyfikowany. 

Nie będzie już obowiązkowych terminów przeprowadzania oceny. Dyrektor szkoły będzie mógł ocenić nauczyciela w każdym czasie, ale nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub od oceny dorobku zawodowego (ten rodzaj oceny był wycofany w okresie 1 września 2018 r. – 31 sierpnia 2019 r.). Zrobi to z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez: nauczyciela, organ sprawujący nadzór pedagogiczny (w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty), organ prowadzący szkołę, radę szkoły lub radę rodziców (art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela po zmianie). Dyrektor szkoły będzie miał na ocenę nie więcej niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku lub od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy, gdy sam zapoczątkuje jej proces (art. 6a ust. 2 Karty Nauczyciela po zmianie). Jego obowiązkiem będzie wyłączenie z tych okresów czasu usprawiedliwionej, dłuższej niż 14 dni nieobecności nauczyciela w pracy oraz ferii szkolnych, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych – co najmniej 14-dniowych, nieprzerwanych urlopów wypoczynkowych (art. 6a ust. 2b Karty Nauczyciela po zmianie). 

Znikną szczegółowe kryteria oceny, które były kością niezgody. Pozostaną jedynie ogólne wytyczne. W myśl art. 6a ust. 1e Karty Nauczyciela po zmianie, od 1 września 2019 r. nauczyciel będzie oceniany ze stopnia realizacji:

 • swoich podstawowych obowiązków,
 • zajęć i czynności prowadzonych obowiązkowo w ramach czasu pracy,
 • obowiązku kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
   

Ważne

Bez zmian pozostanie zasada braku wpływu na ocenę pracy nauczyciela jego przekonań religijnych, poglądów politycznych oraz odmowy wykonania polecenia służbowego z powodu uzasadnionego przeświadczenia o jego sprzeczności z dobrem ucznia albo dobrem publicznym.


Takie same jak dotychczas będą ponadto reguły zasięgania opinii przez dyrektora szkoły przy dokonywaniu oceny nauczyciela. Będzie miał obowiązek ją uzyskać od rady rodziców, a na wniosek nauczyciela – doradcy metodycznego (gdy go nie będzie – nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a odnośnie do nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opiekuna naukowo-dydaktycznego). Natomiast samorząd uczniowski i doradcę metodycznego nie musi, lecz może poprosić o ich osąd. Procedurę oceniania zakończy opisową notą, wystawiając – tak jak w aktualnym stanie prawnym – jedną z czterech ocen: wyróżniającą, bardzo dobrą, dobrą i negatywną. Nauczyciel będzie mógł się od niej odwołać w ciągu 14 dni od jej doręczenia. 
 

Ważne

Postępowania oceniające wszczęte i niezakończone przed 1 września 2019 r. mają być przeprowadzone zgodnie z przepisami dotychczasowymi (art. 8 ustawy zmieniającej). 


Szybszy awans zawodowy 

Podobnie jak przy ocenach pracy, tak i przy procedurze uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego wrócą (z niewielkimi wyjątkami) od 1 września 2019 r. reguły obowiązujące przed 1 września 2018 r. Według art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela po zmianie, do nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego będzie mogło dojść, gdy będą spełnione trzy warunki. Po pierwsze, będzie musiał posiadać wymagane kwalifikacyje. Po drugie, ma odbyć staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego, która zastąpi ocenę pracy – patrz ramka Zasady oceny dorobku zawodowego za okres stażu od 1 września 2019 r. I wreszcie po trzecie: 

 • nauczyciel stażysta powinien uzyskać, po rozmowie z komisją kwalifikacyjną, jej akceptację (zamiast obecnego zdania egzaminu),
 • nauczyciel kontraktowy ma zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną,
 • nauczyciel mianowany ma poddać analizie swój dorobek zawodowy i przejść rozmowę z komisją kwalifikacyjną, żeby uzyskać jej akceptację. 
   
Zasady oceny dorobku zawodowego za okres stażu od 1 września 2019 r.* 
 1. Przygotowanie projektu oceny za okres stażu przez opiekuna stażu.
 2. Ustalenie oceny, uwzględniającej stopień realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, przez dyrektora szkoły maksymalnie w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela, a także po zapoznaniu się – w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego – z projektem oceny i zasięgnięciu opinii rady rodziców (opinia ma być przedstawiona w ciągu 14 dni, a jej brak nie wstrzyma postepowania), która jest wymagana przy nauczycielu mianowanym. 
 3. Wystawienie oceny pozytywnej lub negatywnej – na piśmie, z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania.
 4. Odwołanie od oceny w ciągu 14 dni od jej otrzymania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, który rozpatrzy je w ciągu 21 dni i jego rozstrzygnięcie będzie ostateczne, a jeśli nie ustosunkuje się do odwołania w terminie – nauczyciel ma być dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu/ubiegania się o akceptację komisji. 
 5. Przeprowadzenie ponownej oceny po uzyskaniu pierwszej negatywnej – po odbyciu dodatkowego stażu.

*na podstawie dodanych do art. 9c ust. 5a–5f Karty Nauczyciela

 

Najważniejszą zmianą jest jednak powrót do krótszego stażu i okresu oczekiwania między zakończeniem jednego stopnia awansu zawodowego a rozpoczęciem następnego. Staż na stopień awansu na nauczyciela kontraktowego będzie znowu wynosił 9 miesięcy zamiast 1 roku i 9 miesięcy (art. 9c ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela po zmianie). I to zarówno podstawowy, jak i dodatkowy przeprowadzany na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły (dodany do art. 9c ust. 5f Karty Nauczyciela). Z kolei nauczyciel kontraktowy rozpocznie staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 
2 lat (było 3 lat), a nauczyciel mianowany – na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku (było 4 lat) od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela po zmianie). W ślad za tymi zmianami idzie skrócenie terminów składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego – patrz tabela poniżej. 
 

W

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.