Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wyniki naboru na samorządowe stanowisko urzędnicze, a zatrudnienie

Artykuły | 29 września 2020 | NR 34
36

Wójt gminy ogłosił konkurs na stanowisko kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej. Czy kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w konkursie musi zostać zatrudniony? Czy dopuszczalne jest zatrudnienie kandydata z mniejszą liczbą punktów na wolnym stanowisku urzędniczym, którego dotyczył nabór?

Odpowiedź

Wójt nie jest zobowiązany do zatrudnienia kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w toku naboru. Jako pracodawca ma prawo decydowania i weryfikowania przedstawionych mu kandydatów oraz wybrania tego, który (jego zdaniem) najlepiej sprawdzi się na wolnym stanowisku.

Uzasadnienie

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenie o naborze kandydatów na te stanowiska umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór. Ogłoszenie powinno zawierać m.in. dane dotyczące samego stanowiska oraz informacje na temat warunków przystąpienia do konkursu. W szczególności powinno ono obejmować określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zarówno niezbędnych (koniecznych do podjęcia pracy na danym stanowisku), jak i dodatkowych (pozwalających na optymalne wykonywanie zadań).

Szczegółowy tryb postępowania konkursowego nie został uregulowany przepisami ustawy o pracownikach samorządowych. W tym zakresie pozostawiono swobodę działania komisji powołanej w celu przeprowadzenia naboru, która może być jedynie ograniczona wewnętrznymi procedurami przyjętymi w danej jednostce. Reguły przeprowadzenia naboru powinny zostać ustalone przez kierownika jednostki, np. w postaci regulaminu lub innego aktu ogólnego (zarządzenia, instrukcji). Regulamin naboru (lub inny akt) może mieć wówczas charakter konkretny (dotyczący naboru na określone stanowisko) bądź ogólny (mający zastosowanie w wielu procedurach rekrutacyjnych).
Nabór na stanowiska urzędnicze przybiera postać sformalizowanego postępowania rekrutacyjnego opartego na zasadach obiektywizmu, jawności i przejrzystości (transparentności). Jego celem jest także zapewnienie zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez organy samorządowe, a ma to umożliwić dobór kadr urzędniczych według kryteriów merytorycznych. To właśnie konkurencyjność naboru – cecha, która ma doprowadzić do wyłonienia najlepszego kandydata do pracy.

W toku naboru komisja wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.