Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jeden z klientów zatrudnił na umowę o pracę na czas nieokreślony w 2016 r. pracownicę. Nie minęło jeszcze 36 miesięcy. Firma ze względów finansowych dała wypowiedzenie tej pracownicy. Po ustaniu stosunku pracy pracownica przyniosła zaświadczenie, że jest w ciąży – była w niej już, gdy pracowała w tej firmie. Czy firma ma obowiązek przywrócić do pracy tę osobę? Czy można cofnąć zwolnienie?

Odpowiedź


Pracodawca powinien cofnąć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, gdy dowie się, że w czasie biegu wypowiedzenia pracownica zaszła w ciążę. Obowiązek cofnięcia wypowiedzenia istnieje nawet już po ustaniu stosunku pracy, gdy pracownica wykaże się zaświadczeniem lekarskim, że była w ciąży do ostatniego dnia biegu okresu wypowiedzenia.

Zauważyć trzeba, że w takim przypadku pracownica może żądać od pracodawcy uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia do pracy na drodze sądowej, w terminie 7 dni od powzięcia informacji o ciąży.

Uzasadnienie


Zakaz rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy dotyczy wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownicę, zarówno wówczas, gdy oświadczenie to zostało złożone jej w okresie przed zajściem w ciążę, a pracownica zaszła w ciążę w czasie biegu wypowiedzenia, jak i wówczas, gdy oświadczenie zostało złożone w okresie, gdy była już ona w ciąży, lecz o tym fakcie nie wiedziała.

W wyroku Sądu Najwyższego z 29 marca 2001 r. (sygn. akt I PKN 330/00) uznano, że pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę, a nawet wówczas, gdy pracownica zaszła w ciążę a następnie poroniła przed upływem okresu wypowiedzenia. Ochrona kobiety w ciąży przed rozwiązaniem z nią umowy o pracę jest jedną z najdalej sięgających w systemie prawa pracy. 

WAŻNE:

Pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia umowy, może tego dokonać, jeżeli po wypowiedzeniu złożonym jej przez pracodawcę okazało się, że jest w ciąży. Termin na złożenie pozwu należy w takiej sytuacji liczyć od daty pozyskania przez pracownicę informacji o stanie ciąży.

Jeżeli kobieta po zwolnieniu z pracy zorientuje się, że jest w ciąży, może - co do zasady - żądać przywrócenia do pracy, przy czym pozew do sądu w tej sprawie powinna złożyć w ciągu 7 dni od uzyskania potwierdzenia, że spodziewa się dziecka, o czym mówi wyrok Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II PK 209/11).

Powyższe prowadzi do wniosku, że w przedmiotowym przypadku pracownica może oczekiwać od pracodawcy bezzwłocznego cofnięcia oświadczenia o wypowiedzeniu jej umowy o pracę, zaraz po zawiadomieniu go o tym, że jest w ciąży.

Jeżeli pracodawca nie zgodzi się na cofnięcie oświadczenia o wypowiedzeniu, to pracownica może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej wnosząc o przywrócenie do pracy. Pozew co do zasady, powinien być złożony w ciągu 7 dni od uzyskania potwierdzenia, że spodziewa się dziecka albo najpóźniej w ciągu 7 dniu od jednoznacznego oświadczenia pracodawcy, że nie zamierza cofnąć oświadczenia o wypowiedzeniu i przywrócić jej w ten sposób do pracy.

Siedmiodniowy termin wyni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.