Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

3 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Od kiedy wypłacać dodatek stażowy pracownikowi samorządowemu

187

Pracownik samorządowy został ponownie zatrudniony. Od kiedy naliczyć wypłacać dodatek stażowy: od dnia zatrudnienia czy od kolejnego miesiąca?

ODPOWIEDŹ
Termin wypłaty dodatku za wieloletnią pracę (tzw. stażowego) zależy od momentu nabycia do niego prawa. Jeśli zatrudnienie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca i od tego dnia pracownik samorządowy ma prawo do dodatku, powinien go otrzymać już za ten miesiąc. Jeśli natomiast został przyjęty na etat w trakcie miesiąca, wówczas dodatek powinien mu zostać naliczony od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

UZASADNIENIE
Pracownik samorządowy nabywa prawo do dodatku stażowego po 5 latach pracy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Za każdy dalszy rok pracy poziom uzyskanego przez niego dodatku wzrasta o 1% aż do osiągnięcia maksymalnego pułapu 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 
 

Ważne

Lata pracy to wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia pracownika samorządowego oraz inne okresy, jeżeli na mocy prawa podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 


Pracodawca, ustalając okresy uprawniające do dodatku stażowego, sumuje zakończone i udokumentowane okresy zatrudnienia danego pracownika samorządowego u poprzednich pracodawców (ze sfery publicznej i prywatnej), bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy (każda umowa o pracę, mianowanie, wybór, powołanie), wielkość etatu (cały i część) i tryb zakończenia zatrudnienia (porozumienie, wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, wygaśnięcie). 

Gdy pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym zakończonym stosunku pracy, pracodawca bierze pod uwagę jeden z tych okresów. Do tego dolicza i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę