Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 stycznia płaca minimalna osób zatrudnionych na pełnym etacie wzrośnie z 2600 zł do 2800 zł. Podwyżka o 200 zł zwiększy również świadczenia, które są ustalane od tej kwoty. Oznacza też realnie wyższe wypłaty dla pracowników wynagradzanych na poziomie ustawowego minimum, bez względu na wymiar czasu pracy.

W nowym roku podniesienie minimum ustawowego będzie mniej odczuwalne dla pracowników niż w 2020 r. Tym razem nie zmienią się bowiem parametry podatkowe i składkowe, które należy zastosować do ustalenia kwot netto minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na rękę pracownik pełnoetatowy otrzyma 141,05 zł więcej niż w 2020 r. 

Ważne

Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i o świadczenie usług w 2021 r. będzie wynosić 18,30 zł. 


Więcej dla niepełnoetatowców

Rokrocznie ogłaszana jest tylko wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników pełnoetatowych. Wynika to stąd, że dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się ją proporcjonalnie do liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu. Liczba godzin pracy jest taka sama w niektórych miesiącach, lecz w wielu – inna, co jest efektem sposobu obliczania wymiaru czasu pracy. To pociąga za sobą konieczność obliczania minimum ustawowego dla każdego z tych miesięcy, biorąc za podstawę minimum ustawowe przy całym etacie – patrz Tabela 1.
 

Tabela 1. Minimalne płaca minimalna przy wybranych częściach etatu w 2021 r.

 


Minimum dla niepełnosprawnych 

Osoby niepełnosprawne mają pracować nie więcej niż 8 godz. dziennie i 40 godz. tygodniowo na pełnym etacie, a na jego część – proporcjonalnie do niepełnego wymiaru. Zatem obowiązują je takie same stawki wynagrodzenia minimalnego, jak w przypadku pełnosprawnych osób pozostających w stosunkach pracy. 
Ogólne stawki minimum ustawowego dotyczą również pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, mimo obniżonych norm czasu pracy. Na całym etacie liczba ich godzin pracy nie może wprawdzie przekraczać 7 dziennie i 35 tygodniowo, a przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze – jest proporcjonalnie mniejsza. Ich wdrożenie jest jednak równoznaczne z zakazem obniżania wynagrodzenia określonego miesięczną kwotą stałą, a także z nakazem podniesienia stawek godzinowych w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do obniżonych norm. 

Różne kwoty netto 

Do obliczenia wynagrodzenia minimalnego netto w 2021 r. przyjmuje się:

 • 17% podatku dochodowego od osób fizycznych – pierwszy próg skali podatkowej, 
 • 250 zł miesięcznie podstawowych kosztów uzyskania przychodu (KUP), jeśli podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • 300 zł miesięcznie podwyższonych KUP, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, 
 • 525,12 zł kwoty zmniejszającej podatek, a w konsekwencji 43,76 zł (1/12 x 525,12 zł) odliczenia od zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli pracownik złoży PIT–2 (oświadczenie w celu zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej),
 • 9,76% składki na ubezpieczenie emerytalne, 1,5% – rentowe i 2,45% – chorobowe,
 • 9% pełnej składki na ubezpieczenie zdrowotnej i 7,75% odliczanej od podatku.

Należy ponadto pamiętać, że pracownicy do 26. roku życia mogą korzystać ze zwolnienia ich przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Wyliczenie dla nich kwoty netto będzie nieco inne (brak części podatkowej) niż w pozostałych przypadkach – patrz Tabela 2. Metodologia obliczeń minimalnej płacy netto dla pracowników, którzy ukończyli 26 lat, w każdym z wariantów jest natomiast identyczna do etapu liczenia zaliczki na podatek dochodowy. To tu powstają różnice ze względu na KUP i kwotę zmniejszającą podatek (patrz: Tabele 3 i 4). Wyliczone kwoty nie uwzględniają ewentualnych wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK), których wysokość zależy od wynagrodzenia brutto. Z uczestnictwa w PPK pracownik może bowiem zrezygnować. 

Tabela 2. Minimalne wynagrodzenie netto od 1 stycznia 2021 r. dla pracownika
pełnoetatowego do 26. roku życia korzystającego ze zwolnienia z PIT*

*kwota netto jest taka sama bez względu na rodzaj KUP i złożenie/brak złożenia PIT-2


Tabela 3. Minimalne wynagrodzenie netto przy podstawowych KUP od 1 stycznia 2021 r.*

* dotyczy pracownika pełnoetatowego, niebędącego uczestnikiem PPK


Tabela 4. Minimalne wynagrodzenie netto przy podwyższonych KUP od 1 stycznia 2021 r.*

* dotyczy pracownika pełnoetatowego, niebędącego uczestnikiem PPK

Suma składników i świadczeń

Minimalne wynagrodzenie za pracę to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Przy ustalaniu, czy pracownik ma zapewnioną płacę na co najmniej takim poziomie, uwzględnia się składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny (lista na www.stat.gov.pl, Pojęcia stosowane w statystyce publicznej). Jednak nie wszystkie. Nie bierze się pod uwagę: 

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • dodatku za pracę w porze nocnej,
 • dodatku za staż pracy. 

Przez dodatek za staż pracy trzeba rozumieć dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Ważne

Wynagrodzenie pracownika pełnoetatowego określone na poziomie, który nie zapewni 2800 zł w każdym miesiącu 2021 r., będzie wymagało uzupełnienia do tej kwoty. Nie należy mylić tej czynności z wyrównaniem, wymaganym w ściśle określonych okolicznościach ustawowych. 


Za bezpodstawne zaniżanie wynagrodzenia za pracę, pracodawcy grozi grzywna od 1 tys. do 30 tys. zł. 

Wyrównanie do minimum

Jeśli w danym miesiącu suma składników wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy uwzględnianych w minimum ustawowym będzie niższa w 2021 r. od 2800 zł, wówczas pracodawca musi wypłacić wyrównanie. Taki obowiązek powstaje, gdy różnica między wynagrodzeniem pracownika a płacą minimalną jest konsekwencją terminów wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkładu czasu pracy. 

Ważne

Wyrównanie ma być wypłacone za okres danego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.


Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy. Dotyczy to zarówno pracownika wynagradzanego godzinowo, jak w stawkach miesięcznych – gdy wynagrodzenie nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Ma też odpowiednie zastosowanie do pracowników niepełnoetatowych. 

Kwoty wolne od potrąceń

Wolna od potrąceń jest wartość wynagrodzenia za pracę stanowiąca:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę, przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, a także należności pracodawcy na podstawie pisemnej zgody pracownika, 
 • 75% powyższego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% powyższego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.,
 • 80% powyższego wynagrodzenia – przy potrącaniu innych należności niż pracodawcy na podstawie pisemnej zgody pracownika. 

Kwota wolna od potrąceń dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy to minimalna płaca netto ustalona adekwatnie do liczby godzin pracy w danym miesiącu, przy czym najpierw oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę odpowiednio do wymiaru czasu pracy, a następnie dokonuje odliczeń składkowo–podatkowych (por. stanowisko MPiPS z 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia kwoty wolnej od potrąceń pracownika niepełnoetatowego, dostępne na: www.pogotowiekadrowe.pl).

Ważne

Gdy w danym miesiącu obok wynagrodzenia za pracę jest wypłacane inne świadczenie, np. odprawa emerytalna czy nagroda jubi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.