Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasz pracownik został zatrudniony w sądzie na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika, który przebywa na urlopie bezpłatnym. Umowa na zastępstwo, została zawarta na okres od 1 marca 2019 r. do 1 marca 2020 r., tj. na okres planowanej nieobecności pracownika. Czy za 2019 r. będziemy musieli naliczyć trzynastkę, skoro pracownik nie przepracuje pełnego roku kalendarzowego?

ODPOWIEDŹ

Pracownik będzie miał prawo do tzw. trzynastki za 2019 r. proporcjonalnie do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że przepracuje efektywnie do 31 grudnia 2019 r., tj. z wyłączeniem okresów np. niezdolności do pracy, przynajmniej 6 miesięcy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.
Tak więc, nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego uzależnione jest od okresu przepracowanego u pracodawcy w danym roku. (zgodnie z art.3 ustawy z 12 grudnia 1997 r. trzynastka nie będzie przysługiwała pomimo przepracowania wymaganego okresu jeśli pracownik ma nieusprawiedliwioną nieobecności w pracy trwającą dłużej niż dwa dni, stawił się do pracy lub przebywał w niej w stanie nietrzeźwości; otrzymał karę dyscyplinarną wydalenia z pracy lub ze służby, rozwiązano z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy).
Ustalając okres zatrudnienia, należy przyjąć, że miesiąc pracy upływa w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który datą odpowiada dniowi, w którym pracownik został zatrudniony. Sposób ustalania terminów określonych w kodeksie cywilnym nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych.
Prawo do trzynastki może - jak wyżej - przysługiwać do pełnej wysokości świadczenia, ale także proporcjonalnie. Skoro Państwa pracownik nie przepracuje pełnego roku kalendarzowego, może nabyć prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że efektywnie przepracuje co najmniej 6 miesięcy. Tak stanowi art. 2 ust. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. - pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
Jak wspomniano wcześniej, bardzo ważne jest, aby przy liczeniu okresów uprawniających do „trzynastki” nie stosować sposobu liczenia terminów określonych w Kodeksie cywilnym. Zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zasady obliczania okresu pracy warunkującego nabycie uprawnień pracowniczych są zawarte w postanowieniach prawa pracy odbiegają od reguł prawa cywilnego. Dlatego też staż pracy obliczany w miesiącach i latach upływa w przeddzień dnia odpowiadającego liczbie dnia początkowego, a nie w dniu odpowiadającym liczbie lub nazwie dnia początkowego. 
 

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę