Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kiedy nauczycielowi wypłacić jednocześnie odprawę ekonomiczną i emerytalną

Artykuły | 1 czerwca 2020 | NR 30
114

Nauczyciel mianowany zamierza odejść na emeryturę 31 sierpnia 2020 r.  w związku z likwidacją oddziału w szkole samorządowej, w którym jest zatrudniony. Czy będą mu przysługiwać dwie odprawy: emerytalna oraz z powodu rozwiązania stosunku pracy z powodu zamknięcia oddziału?

ODPOWIEDŹ

Tak, nauczycielowi, który przechodzi na emeryturę wskutek rozwiązania z nim stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych powodujących zamknięcie oddziału szkoły, w której jest zatrudniony należą się dwie odprawy: emerytalna i tzw. ekonomiczna.

UZASADNIENIE

Stosunek pracy nauczyciela mianowanego może zostać rozwiązany z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu w razie: 

  • całkowitej likwidacji szkoły,
  • częściowej likwidacji szkoły albo ze względu na zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze jego zatrudnianie w pełnym wymiarze zajęć – jeśli nie złożył wniosku o przeniesienie go w stan nieczynny lub nie wyraził zgody na ograniczenie zatrudnienia.

W takim przypadku ma on prawo do odprawy w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (tzw. odprawa ekonomiczna) na podstawie art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela. 

WAŻNE: Prawo do odprawy emerytalnej nie zależy od określonego sposobu zakończenia stosunku pracy nauczyciela, ale od przejścia na emeryturę w związku z jego definitywnym ustaniem (por. wyrok Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2001 r., sygn. akt I PKN 595/01). 

Na mocy art. 87 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczyciel jest uprawniony do odprawy emerytalnej (lub rentowej) w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem pracy, jeśli:
1)    spełnia warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 
2)    stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.