Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ograniczenie działalności szkół z powodu koronawirusa spowodowało, że niektórzy nauczyciele nie świadczą pracy. W związku z tym wypłacamy (samorządowa szkoła podstawowa) im wynagrodzenie przestojowe, natomiast nauczycielom kształcącym zdalnie – zwykłe wynagrodzenie za pracę. Jeden z nauczycieli zakwestionował sposób naliczenia wynagrodzenia przestojowego. Uważa, że niesłusznie pominęliśmy dodatek funkcyjny, przysługujący mu za sprawowanie wychowawstwa klasy. Czy powinniśmy skorygować naszą metodę obliczeń? 
 

ODPOWIEDŹ 

Decyzja należy do szkoły podstawowej jako pracodawcy, ale ostatecznego rozstrzygnięcia co do jej prawidłowości dokona sąd, jeśli nauczyciel się do niego zwróci, podtrzymując swoje stanowisko. Wynika to z faktu istnienia dwóch odmiennych interpretacji dotyczących sposobu ustalania wynagrodzenia przestojowego wynikającego z osobistego zaszeregowania. Jedna zakłada uwzględnianie w nim wyłącznie wynagrodzenia zasadniczego, druga – wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

UZASADNIENIE

Nauczyciele, którzy nie świadczą pracy w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mają prawo do wynagrodzenia przestojowego na podstawie art. 81 k.p. w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela. Z uwagi na ich sposób wynagradzania jest to wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określone stawką godzinową lub miesięczną, które nie może być niższe niż od minimalnego wynagrodzenia za pracę (por. art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 2 i załącznik do rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy).
Pojęcie „wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania” nie zostało zdefiniowane w przepisach. Stąd jego wyjaśnieniem zajął się Sąd Najwyższy, którego interpretacje poszły w dwóch kierunkach, przyjmując, że jest to:

  • wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny (uchwała 7 sędziów z 30 grudnia 1986 r., sygn. akt III PZP 42/86, OSNC 1987/8/106 oraz wyroki z 16 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 455/00, OSNP 2002/11/268 i z 22 czerwca 2011 r., sygn. akt II PK 3/11, M.P.Pr. 2011/12/649-653),
  • wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, bez żadnych dodatków (uchwała z 3 k...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę