Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY

7 stycznia 2020

NR 25 (Styczeń 2020)

Czy można żądać adresu zamieszkania od osoby wybranej do zatrudnienia

212

Od kandydata do pracy nie wolno żądać adresu zamieszkania. Czy można wymagać podania go do sporządzanej umowy o pracę po wyborze danej osoby do zatrudnienia? 
 

ODPOWIEDŹ


Tak, od osoby, która w wyniku rekrutacji została wybrana do zatrudnienia pracodawca może zażądać udostępnienia adresu zamieszkania. Takie stanowisko zajęły: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) i Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

UZASADNIENIE


Adres zamieszkania pracownika nie jest istotnym elementem umowy o pracę (por. art. 29 § 1 k.p.). W pomocniczym wzorze tego dokumentu (dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, www.gov.pl) jest jednak umieszczony jako dodatkowa dana, obok imienia (imion) i nazwiska, identyfikująca pracownika. Pracodawca ma prawo zażądać jego podania od pracownika, zgodnie z art. 221 § 3 pkt 1 k.p.). Tyle że osoba wybrana do zatrudnienia nie ma statusu pracowniczego od czasu nawiązania stosunku pracy, co następuje w dacie wskazanej w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a gdy takiego zapisu brak – w dacie zawarcia umowy o pracę (art. 2 w zw. z art. 26 k.p.). Co ma zatem zrobić pracodawca? Zdaniem MRPiPS oraz UODOD: domagać się podania adresu zamieszkania od wybranego kandydata – patrz poniżej. 

Stanowisko MRPiPS z 29 maja 2019 r.*


Katalog danych osobowych, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, został zawarty w art. 221 § 1 kodeksu pracy, zaś od pracownika w § 3 tego artykułu. Z powołanego przepisu wynika zatem, iż adres zamieszkania jest daną osobową pobieraną od pracownika. 

Należy wyjaśnić, iż wprawdzie pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba już zatrudniona m.in. na podstawie umowy o pracę (art. 2 k.p.), to jednak osobę, co do której pracodawca podjął decyzję o jej zatrudnieniu (i poinformował ją o tym), a następnie przedsię...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.