Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY , WAŻNE TEMATY

1 lipca 2018

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – kluczowe informacje

170

W każdej firmie, niezależnie od jej wielkości i sposobu zarządzania pracodawcy zwalniają pracowników lub pracownicy odchodzą decydując się na zmianę pracy. Dla obydwu stron stosunku pracy wiąże się to z koniecznością dochowania pewnych procedur. Przede wszystkim – wypowiedzenia umowy o pracę.

Pracownik, który otrzymał lub złożył wypowiedzenie umowy o pracę ma obowiązek wykonywać dalej swoje obowiązki służbowe aż do momentu rozwiązania stosunku pracy.

Czasami z różnych względów świadczenie pracy podczas okresu wypowiedzenia jest niecelowe lub z jakichś powodów niekorzystne dla pracodawcy – wówczas może on zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Przypomnieć należy, że w okresie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 362 ustawy – Kodeks pracy).

Najpierw wypowiedzenie

Wypowiedzenia umowy o prace może dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca. To dokument zawierający wypowiedzenie umowy o pracę zawiera oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika, z którego jednoznacznie wynika zamiar rozwiązania umowy o pracę. Niezależnie od tego, która strona umowę wypowiada wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną

Gdy to pracownik dokonuje rozwiązania umowy o pracę do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, np. o następującej treści: „Niniejszym dnia 14 lipca 2018 r. wypowiadam umowę o pracę zawartą 1 lutego 2018 r. na czas nieokreślony pomiędzy Anną Kowalską o firmą X, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia”.

W przypadku, gdy to pracodawca dokonuje wypowiedzenia umowy o prace sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ przepisy Kodeksu pracy nakładają na niego określone obowiązki związane z treścią wypowiedzenia. Wręczane przez pracodawcę wypowiedzenie musi zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie pracodawcy,

  • miejscowość oraz data sporządzenia pisma,

  • oznaczenie rodzaju pisma – rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,

  • wskazanie umowy, która podlega rozwiązaniu,

  • określenie okresu wypowiedzenia oraz wskazanie dnia jego upływu,

  • wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony,

  • pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy w terminie 21 dni,

  • pouczenie o możliwości złożenia wniosku o wszczęcie postępowania pojednawczego (pod warunkiem że u pracodawcy funkcjonuje komisja pojednawcza),

  • podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej,

  • potwierdzenie odbioru przez pracownika – data, podpis.

Zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy – jak to zakomunikować pracownikowi

Niezależnie od tego, które ze stron dokonała wypowiedzenia decyzja dotycząca zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy może być podjęta tylko przez pracodawcę.

Pracownik może jedynie zaproponować takie rozwiązanie pracodawcy. Jednak jeśli ten nie wyrazi na to zgody pracownikowi nie przysługują żadne rozwiązania prawne mogące zmusić pracodawcę do przyjęcia takiego rozwiązania.

Jeśli jednak pracodawca z własnej woli lub na prośbę pracownika podejmie decyzję o zwolnieniu go z obowiązku świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia musi mu tę informację zakomunikować. W przepisach nie ma regulacji dotyczących formy czy treści takiej informacji.

W związku z tym można uznać, że każdy sposób jej przekazania jest dopuszczalny – pracodawca może tego dokonać pisemnie lub ustnie. Trzeba jednak pamiętać, że musi być to forma nie budząca wątpliwości co do intencji pracodawcy. Moim zdaniem decyzja ta powinna być przekazana na piśmie - będzie to zabezpieczać dwie strony w przypadku ewentualnych sporów i konieczności rozstrzygania ich w sądzie pracy. Dokument daje jasną odpowiedź co do intencji i decyzji pracodawcy w tym zakresie.

WAŻNE: Oświadczenie w sprawie zwolnienia od pracy powinno być zakomunikowane pracownikowi w sposób niebudzący wątpliwości.

W przypadku, gdy pracodawca zdecyduje się przekazać pracownikowi informację o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy w formie pisemnej może to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze informacja ta może się znaleźć w wypowiedzeniu umowy o pracę przygotowanym przez pracodawcę.

Po drugie może to być odrębny dokument – w przypadku wypowiedzenia dokonywanego przez pracownika. Informacja w sprawie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy może mieć następujące brzmienie: „W związku z dokonanym 31 lipca 2018 r. wypowiedzeniem umowy o pracę zwalniam panią Annę Kowalską z obowiązku świadczenia pracy od 1 sierpnia do 31 października 2018 r.”. Oświadczenie powinno być podpisane przez pracodawcę.

WAŻNE: Oświadczenie w sprawie zwolnienia od pracy może być zamieszczone w wypowiedzeniu umowy o pracę, jak i stanowić odrębny dokument.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – na cały okres wypowiedzenia czy tylko część

Kodeks pracy nie reguluje kwestii, od kiedy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. W Kodeksie znajdzi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę