Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , BHP , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY , WAŻNE TEMATY

1 stycznia 2018

Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach na 2018 rok

173

Od 1 stycznia 2018 zaszło sporo zmian w przepisach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń, z których na co dzień korzystają kadrowi zarówno w jednostkach prywatnych jak i budżetowych. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejsze z nich.

1. Minimalne wynagrodzenia za pracę w 2018 roku oraz świadczenia należne pracownikom

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł. brutto, a w związku z tym minimalna stawka godzinowa - 13,70 zł. Skutkiem podniesienia minimalnego wynagrodzenia jest także podwyższenie należnych pracownicom świadczeń związanych z pracą. I tak, obecnie pracodawca będzie musiał zapłacić odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, lobbing, dyskryminacje w kwocie nie niższej niż 2100 zł. Tyle minimalnie wyniesie również wypłata dla pracownika za przestój, który nie został przez niego zawiniony. Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż właśnie 2100 zł.

Wynagrodzenie miesięczne za praktyki absolwenckie nie może przekraczać 4200 zł. Pracodawca w 2018 roku w przypadku zwolnień grupowych będzie musiał wypłacić zwalnianym pracownikom odprawy w wysokości jednej , dwu- lub trzech miesięcznych pensji, ale nie więcej niż 31 500 zł. W 2018 wzrośnie także minimalne wynagrodzenie dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. Niestety nie oznacza to automatycznego wzrostu wynagrodzeń, ponieważ w sytuacji gdy wysokość pensji w 2017 r. pracownika z danej grupy zaszeregowania wynosi co najmniej kwotę wymienioną w poszczególnych tabelach organ administracji nie będzie zobowiązany do poniesienia pensji (szczegóły patrz str. 50).

2. Kwoty wolne od potrąceń w przypadku wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę

Zgodnie z art. 87 1 Kodeksu pracy (dalej k.p.) wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • 1530 zł - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

 • 1147,50 zł - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi przez pracodawcę,

 • 1377 zł - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p. (kara pieniężna za nieprzestrzeganie przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie prac),

 • 1224 zł - przy potrącaniu należności innych niż przysługujących pracodawcy, za zgoda pracownika.

Podane kwoty są kwotami minimalnego wynagrodzenia netto, przy podstawowych kosztach uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek. Oczywiście, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty o których mowa wyżej ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

3. Minimalne kwoty stanowiące podstawę wymiaru

Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia wpływa także na postawy świadczeń wypłacanych bądź należnych ZUS. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi obecnie 1812,09 zł. Natomiast minimalna podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe za zleceniobiorców wynosi 2100 zł. Inaczej kształtuje się minimalna podstawa do składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne osób przebywających na urlopie wychowawczym, bowiem jej wysokość to 1575 zł.

4. Nowe zasady dotyczące dofinansowania prewencji wypadkowej

Obecnie pracodawca, który będzie chcieć ubiegać się o dofinansowanie przez ZUS w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy musi stanąć do konkursu. Ogłoszenie o konkursie zamieszczane będzie na stronie internetowej ZUS, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępniane w centrali i terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu. Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może być krótszy niż miesiąc od dnia opublikowania tego ogłoszenia.

W konkursie może brać udział płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,

 • nie zalega z opłacaniem podatków,

 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego

Płatnik składek może ubiegać się o dofinansowanie projektu więcej niż jeden raz, przy czym o kolejne dofinansowanie może ubiegać się po 3 latach od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania. Do wniosku o dofinansowanie projektu płatnik składek musi dołączyć dokument przedstawiający poziom czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego.

Maksymalna wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. I tak udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:

 • od 1 do 9 osób – wynosi do 90% szacowanej wartości projektu,

 • od 10 do 49 osób – wynosi do 80% szacowanej wartości projektu,

 • od 50 do 249 osób – wynosi do 60% szacowanej wartości projektu,

 • od 250 osób – wynosi do 20% szacowanej wartości projektu.

Jak już wspomniano podmioty, które ubiegać się będą o dofinansowanie wyłaniane będą w drodze konkursu, stąd też wszystkie zakwalifikowane do dofinansowania projekty będą udostępnione w BIP. Jeżeli płatnik składek będzie niezadowolony z rozstrzygnięcia, będzie mieć prawo odwołać się do Komisji Odwoławczej działającej przy Prezesie ZUS wciągu 14 dni od dnia udostępnienia listy zwycięskich projektów.

5. Kwota wolna od podatku

Tak jak w poprzednim roku kwota wolna od podatku oraz kwota zmniejszająca podatek uzależniona jest od przychodu osiąganego przez podatnika. W obecnym roku wysokość tak kształtuje się następująco:

Podstawa  obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana

w rocznym obliczeniu podatku

ponad

do

 

8000 zł

1140 zł

8000 zł

13 000 zł

1140 zł minus / 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia

podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł /

13 000 zł

85 528 zł

556,02 zł

85 528 zł

127 000 zł

556 ,02 zł minus / 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł /

127 000 zł

 

brak

6. Zatrudnienie cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 roku został wprowadzony nowy rodzaj zezwolenia na pracę - zezwolenie na pracę sezonową. Mogą z niego skorzystać obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej.

Procedura wydania zezwolenia na pracę sezonową jest analogiczna do obecnych rozwiązań systemowych. Zezwolenie, będzie wydawane przez starostę w terminie 7 dni, gdy nie trzeba prowadzić postępowania wyjaśniającego albo 30 dni, gdy takie postępowanie jest konieczne.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie konieczne, jeżeli:

 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę