Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Co zrobić, aby zatrudnić męża na umowę o pracę w działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności żony (jednoosobowy przedsiębiorca) jest niepubliczny żłobek sprawujący opiekę nad dziećmi do lat 3. Mąż ma być zatrudniony na stanowisku dyrektora placówki na umowę o pracę, wynika to ze specyfiki działalności.

ODPOWIEDŹ

Z członkami rodziny można zawierać umowy o pracę na ogólnych zasadach, tak jak z innymi, obcymi pracownikami. Wyjątek leży jedynie w ubezpieczeniach społecznych, co rzutuje też na sferę podatkową. Nieco inaczej oblicza się bowiem miesięczne zaliczki na podatek dochodowy.

 

UZASADNIENIE

Ani Kodeks pracy ani inne przepisy prawa nie zabraniają angażowania, np. małżonków na umowę o pracę. Dlatego jeśli taka forma zatrudnienia stronom odpowiada, to stosunek pracy nawiązuje się na ogólnych zasadach.

Członek rodziny staje się zwykłym pracownikiem, do którego zastosowanie mają wszystkie prawa i obowiązki jakie wynikają z relacji pracodawca - pracownik.   

Z kolei w świetle przepisów ubezpieczeniowych za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących to dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca, a nie jako pracownik.

Z kolei za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. małżonka, jeżeli pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu tej działalności.

 

WAŻNE: Dlatego mąż, który spełnia powyższe kryteria nie może być zgłoszony do ubezpieczeń i potem rozliczany ze składek jako pracownik, lecz jako osoba współpracująca.

 

Podstawę wymiaru składek społecznych i zdrowotnej będą stanowiły kwoty ustalone dla osób prowadzących działalność, a nie faktyczny przychód (wynagrodzenie) pracownika - małżonka.

Jeśli chodzi o podatkowe źródło przychodów, to w tym zakresie nie ma odmienności tzn. uzyskiwane przychody będą kwalifikowane do przychodów ze stosunku pracy. Małżonka będzie pełniła rolę płatnika miesięcznych zaliczek. Różnica będzie jednak polegała na t...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.