Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zajęcie komornicze zasiłku opiekuńczego na dziecko, a jego realizacja

Artykuły | 31 października 2019 | NR 23
329

Komornik zajął uposażenie pracownicy z tytułu pracy z tytułu zaległości kredytowych. W trakcie realizacji zajęcia pracownica poszła na opiekę na dziecko, która trwała 30 dni. Pracownica złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Jak ustalić kwotę do przekazania komornikowi z zasiłku opiekuńczego?

Odpowiedź

Kwota do przekazania komornikowi wynosi 25% przysługującego zasiłku opiekuńczego, po wcześniejszym odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Należy zauważyć, że w przypadku egzekucji należności nie związanych z alimentami kwota wolna od egzekucji wynosi 848,60 zł.

Uzasadnienie

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad m.in. chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem.
Dodać trzeba, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek opiekuńczy podlega egzekucji.
Należy zauważyć, że m.in. do egzekucji z zasiłku opiekuńczego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego albo przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zatem, w myśl art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego zasiłki wypłacane osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym (macierzyńskie, opiekuńcze, chorobowe i świadczenie rehabilitacyjne) podlegają egzekucji na zasadach właściwych dla emerytur i rent.
Natomiast, do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych, przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
  Podkreślić trzeba, że zasiłku opiekuńczego można egzekwować m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny.
Potrącenia powyższe, mogą być dokonywane w następujących granicach:

 1. świadczenia alimentacyjne - do wysokości 60% świadczenia,
 2. należności egzekwowane związane z:
  a)  odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  b)  odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  c)  odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  – do wysokości 50% świadczenia,
 3. inne egzekwowane należności - do wysokości 25% świadczenia.

Wysokość części świadczenia podlegającego egzekucjom ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Kwota zasiłku wolna od egzekucji i potrąceń, wynosi m.in.:

 1. 51...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę