Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

18 czerwca 2019

NR 18 (Czerwiec 2019)

Z jakiego okresu obliczyć podstawę zasiłku dla pracownika ponownie zatrudnionego

182

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem na czas określony (1/1 etat) uległa rozwiązaniu 30 kwietnia 2019 r. Kolejny angaż, na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy został zawarty 2 maja br. Pracownik w czerwcu korzystał z zasiłku opiekuńczego. Z jakiego okresu ustalić podstawę wymiaru tego zasiłku?

ODPOWIEDŹ

Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi średnie miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od czerwca 2018 do maja 2019 r., czyli nie tylko z obecnego angażu, ale również z poprzedniej umowy o pracę.

UZASADNIENIE

Podstawę wymiaru zasiłku, nie tylko chorobowego, ale również opiekuńczego, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym zaistniała konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne, finansowanych ze środków pracownika.

Do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u płatnika składek w okresie ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek. Od tej zasady jest wyjątek, który dotyczy przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231 Kodeksu pracy. Wówczas podstawę wymiaru zasiłku ustala się na podstawie wynagrodzenia uzyskanego u poprzedniego i aktualnego płatnika składek. W pozostałych przypadkach, podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie uzyskane wyłącznie u aktualnego płatnika składek.

Ale i tu może wystąpić sytuacja szczególna, która ma związek z okresem ubezpieczenia u tego samego pracodawcy, ale z różnych umów o pracę. Konkretnie chodzi o wariant, kiedy pracownik nabywa prawo do zasiłku w czasie trwania aktualnego stosunku pracy trwającego mniej niż 12 miesięcy, a wcześniej był już zatrudniony u tego pracodawc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę