Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasz pracodawca wypłacał świadczenia urlopowe. W związku z epidemią koronawirusa otrzymaliśmy informacje, że w tym roku świadczenia nie zostaną wypłacone pracownikom. Czy nasz pracodawca ma prawo odmówić nam wypłaty świadczeń, które zostały zagwarantowane?

Odpowiedź

Tak, na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej (wprowadzonych tarczą 4.00), pracodawca, który odnotował spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążeń funduszu wynagrodzeń, ma prawo zawiesić wypłaty świadczeń urlopowych pracownikom. Zawieszenie obowiązku wypłaty tych świadczeń dotyczy okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Uzasadnienie

Pracodawcy, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą zobowiązać się do wypłaty świadczeń urlopowych swoim pracownikom. Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.
Należy jednak pamiętać, że tzw. tarcza antykryzysowa wprowadziła szczególne regulacje mające wspomóc pracodawców. W związku z powyższym, od 24 czerwca 2020 r. obowiązują odrębne zapisy dotyczące m.in. świadczeń urlopowych. Wskazują one, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, pracodawca może, m.in. zawiesić obowiązek wypłaty świadczeń urlopowych. 

Ważne

Warunki dotyczące dopuszczalności zawieszenia świadczeń urlopowych związane są bezpośrednio z pogarszającą się sytuacją pracodawcy. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Natomiast przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług.


Dodatkowo, jeżeli u pracodawcy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.