Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Chcemy zawrzeć z urzędem pracy umowę, w ramach której zatrudnimy stażystę. Jak należy to zrobić i jakie prawa przysługują takiej osobie?

ODPOWIEDŹ
Pracodawca najpierw musi złożyć wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Po jego rozpatrzeniu urząd pracy skieruje kandydatów (może to być osoba wskazana przez pracodawcę) na stażystów z uprawnionych osób bezrobotnych. Osoba wybrana przez pracodawcę, po podpisaniu umowy między pracodawcą a starostą, uzyska uprawnienia zbliżone do pracowniczych. 

UZASADNIENIE
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ma zawierać: 

 • dane pracodawcy jako organizatora stażu: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora, 
 • liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 
 • liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż, 
 • imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, 
 • proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 miesiące, 
 • opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu przez bezrobotnego, 
 • w tym nazwę zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych, 
 • wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez bezrobotnego na danym stanowisku pracy. 
   

Ważne

Wnioskodawca może wskazać imię i nazwisko bezrobotnego, którego przyjmuje na staż. 


W ciągu miesiąca od otrzymania wniosku starosta poinformuje pisemnie wnioskodawcę o swojej decyzji. Jeśli będzie pozytywna, skieruje bezrobotnego do odbycia stażu i podpisze umowę z wnioskodawcą na zorganizowanie stażu. Ma ona zawierać program stażu, który powinien uwzględniać: 

 • predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne stażysty,
 • poziom wykształcenia stażysty,
 • dotychczasowe kwalifikacje zawodowe stażysty, 
 • nazwę specjalności lub zawodu, którego dotyczy program stażu,
 • zakres wykonywanych zadań w ramach stażu,
 • rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • sposób potwierdzenia zdobytych kwalifikacji lub umiejętności,
 • opiekuna stażysty.

Minimalny czas trwania stażu to 3 miesiące, a maksymalny: 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych do 30. roku życia i 6 miesięcy – w odniesieniu do pozostałych. Należy również pamiętać, że u jednego pracodawcy na konkretnym stanowisku staż może odbywać się tylko jednokrotnie. Przez cały okres stażu, nadzór nad nim sprawuje starosta. 

Pracodawca ma obowiązek zapoznać stażystę z programem stażu, a także z jego obowiązkami i uprawnieniami. Jest także zobligowany zapewnić mu – w zakresie przewidzianym dla pracowników – warunki i szkolenia bhp oraz profilaktyczną ochronę zdrowia. Musi ponadto przestrzegać czasu pracy, który dla s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.