Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ulga na start – zgłoszenie działalności gospodarczej, a zgłoszenie do ZUS

Artykuły | 27 listopada 2020 | NR 36
34

Podatnik założył działalność gospodarczą 06-07-2020 -wpis w CEIDG1, ale nie zgłosił się do ZUS na druku ZZA ponieważ chciał skorzystać z ulgi na start, dopiero zgłoszenie było dnia 31-07-2020 i opłacił składkę też tego dnia. Czy w takiej sytuacji może skorzystać wówczas z ulgi na start?

Odpowiedź

Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki zapisane w ustawie Prawo przedsiębiorców, to nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, nawet wówczas jeśli zgłosił się do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z uchybieniem 7-dniowego terminu na dokonanie zgłoszenia do tego ubezpieczenia. Należy podkreślić, że warunkiem nabycia przez przedsiębiorcę prawa do ulgi na start nie jest zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w terminie prawem przewidzianym.

Uzasadnienie

Rejestracja działalności gospodarczej w CIDG i zgłoszenie do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
W myśl art. 17 ustawy z 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do, m.in. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zasady wpisu do CEiDG określa ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
Zadaniem CEIDG jest:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
 • udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
 • udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Wniosek o wpis do CEIDG przekazywany jest do CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG. 
Wpisowi do CEIDG podlegają dane informacyjne, m.in.:

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki;
 • dane innego niż wymieniony w pkt 7, 8 i 11 przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane;
 • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;
 • informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG.

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis do CEIDG jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu do CEIDG wniosku o wpis.
W przypadku przedsiębiorcy będącym płatnikiem składek do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
 • zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b,
 • zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń, o których mowa w lit. a i b;
 • W przypadku gdy przedsiębiorca jest płatnikiem składek, to może wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG przekazać dane do sporządzenia zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach, wymagane przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Należy podkreślić, że przedsiębiorca może skorzystać ze swojego uprawnienia i za pomocą CEiDG dokonać zgłoszeń do składek zus czy zdrowotnych. W tym przypadku ustawodawca nie dookreślił terminów tak jak np. w przypadku wyborze formy opodatkowania.

Warunki do skorzystania z ulgi na start
Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Przedsiębiorców, przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo
 • podejmuje działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
 • nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.