Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Każdy przedsiębiorcy musi liczyć się z tym, że zostanie skontrolowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Celem kontroli iest ocena rzetelności i prawidłowości wywiązywania się z zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez przedsiębiorców będących płatnikami składek.
 

Szczegółowa kontrola ZUS może dotyczyć:

 • samego zgłaszania do ubezpieczeń społecznych,
 • prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek przez przedsiębiorcę będącego płatnikiem,
 • ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,
 • prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 • wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych – również bieżąca aktualizacja danych,
 • dokonywania oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.

Rozpoczęcie kontroli


Inspektor kontroli ZUS rozpoczyna kontrolę od doręczenia płatnikowi składek (lub osobie, która jest upoważniona do reprezentowania płatnika składek) upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazania legitymacji służbowej.

W przypadku, gdy kontrola ma się odbyć u przedsiębiorcy, musi poprzedzić ją zawiadomienie o zamiarze jej wszczęcia. 
Kontrola rozpoczyna się nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia, w którym przedsiębiorca odbierzesz zawiadomienie, i nie później niż po 30 dniach od dnia doręczenia zawiadomienia. Inspektor może zjawić się wcześniej niż po 
7 dniach od doręczenia zawiadomienia ale tylko na pisemny wniosek przedsiębiorcy.  Natomiast w przypadku, gdy kontrola ma być przeprowadzona później niż po 30 dniach od doręczenia  zawiadomienia – musi być ono doręczone ponownie.

 

WAŻNE: Jeżeli czasie, w którym ZUS chce skontrolować płatnika składek odbywa się u niego inna kontrola, wówczas inspektor kontroli ZUS musi odstąpić od kontroli i  ustalić jej inny termin. Przedsiębiorca może jednak wyrazić zgodę na równoczesne prowadzenie więcej niż jednej kontroli. 

 

Jeśli kontrola będzie się odbywała u osoby nie będącej przedsiębiorcą, termin jej rozpoczęcia ustala inspektor kontroli ZUS po otrzymaniu upoważnienia do jej przeprowadzenia.

Miejsce prowadzenia kontroli


Kontrola ZUS odbywa się  jej w siedzibie kontrolowanej firmy oraz w innych miejscach, w których przedsiębiorca prowadzi działalność. 

Na wniosek kontrolowanego lub za jego zgodą może to być inne miejsce, 
w którym przechowywana jest dokumentacja.

Kontrola może być również przeprowadzona w placówce ZUS, jeżeli usprawni to jej przebieg. Jest to możliwe, gdy kontrolowany wyrazi na to zgodę na piśmie. Bez takiej zgody ZUS może prowadzić czynności kontrolne w swojej placówce, jeżeli:

 • wymaga tego ich charakter,
 • trzeba przesłuchać świadka, ubezpieczonego – byłego pracownika przedsiębiorcy,
 • kontrolowany nie zgłosił do ZUS zmiany adresu swojej siedziby,
 • przedsiębiorca nie wykreślił bądź nie zmienił adresu siedziby firmy w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, a nie prowadzi działalności pod adresem tam zapisanym.

Czas trwania kontroli


Czas trwania kontroli różni się w zależności od statusu kontrolowanego. I tak:

 • kontrola płatnika składek, który nie jest przedsiębiorcą, powinna trwać do miesiąca, a kontrola wymagająca pozyskania dowodów ze źródeł osobowych, opinii z innych instytucji – do dwóch miesięcy,
 • kontrola płatnika składek, który jest przedsiębiorcą, w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

– jeśli jest mikroprzedsiębiorcą – 12 dni roboczych,
– jeśli jest małym przedsiębiorcą – 18 dni roboczych,
– jeśli jest średnim przedsiębiorcą – 24 dni roboczych,
– jeśli jest innym przedsiębiorcą – 48 dni roboczych.

Obowiązki kontrolowanego


Płatnicy składek, u których prowadzona jest kontrola muszą:

 • udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli (książkę kontroli, upoważnienia, protokoły kontroli, pozostałą dokumentację),
 • udostępnić do oględzin składniki majątku,
 • sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli,
 • zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych,
 • udzielać wyjaśnień,
 • przedstawić tłumaczenia dokumentacji sporządzonej w języku obcym na język polski.

Sprzeciw

 
Przedsięb...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.