Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Każdy pracodawca powinien przemyśleć systemy czasu pracy, które zastosuje w swojej firmie. Podstawową zasadą jest jego dostosowanie do wprowadzonej w firmie organizacji pracy oraz jej rodzaju. Zastosowanie dobrze dobranego systemu pozwoli pracodawcy na optymalne wykorzystanie czasu osób zatrudnionych i tym samym uniknięcie niepotrzebnych dodatkowych kosztów.

Podstawowy system czasu pracy

System stosowany jest najczęściej u pracodawców potrzebujących pracowników w stałych i określonych godzinach pracy. W systemie tym pracownik może pracować maksymalnie 8 godzin na dobę. Można go wprowadzić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu, jeżeli w firmie nie ma przepisów wewnątrzzakładowych.

Okres rozliczeniowy w tym systemie czasu pracy może wynosić do 4 miesięcy. Istnieje jednak możliwość wydłużenia go do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych obiektywnymi lub technicznymi przyczynami albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Zadaniowy system czasu pracy

Wprowadzenie tego systemu musi być uzasadnione rodzajem pracy, jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. System ten wprowadza się wówczas, gdy występuje brak możliwości lub znaczne utrudnienie w planowaniu oraz bezpośrednim nadzorowaniu liczby przepracowanych godzin, a także niemożność rzeczywistego ewidencjonowania godzin pracy pracowników. System ten polega na wyznaczeniu pracownikowi z góry zdań, które ma wykonywać w umowie o pracę lub załączniku do niej lub w innym dokumencie tworzącym stosunek pracy. Praca w tym systemie może się odbywać maksymalnie 8 godzin na dobę.

Zadaniowy czas pracy wprowadza się podobnie, jak w poprzednich systemach, tj. w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu, jeżeli w firmie nie ma przepisów wewnątrzzakładowych.

Podstawowy okres rozliczeniowy trwa do 4 miesięcy. Może być on przedłużony do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych obiektywnymi lub technicznymi przyczynami albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Równoważny system czasu pracy

System ten powinien wprowadzić pracodawca, który ma zapotrzebowanie na pracę przez większą część doby lub przez całą dobę w różne dni tygodnia. System ten charakteryzuje się wydłużaniem godzin pracy w niektóre dni tygodnia i ich odpowiednim zmniejszaniem w pozostałych dniach. W ramach równoważnego systemu pracy praca może odbywać się:

  • do 12 godzin na dobę,

  • do 16 godzin na dobę (przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy),

  • do 24 godzin na dobę (odnośnie do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych).

Podobnie jak w podstawowym systemie czasu pracy może on zostać wprowadzony w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu, jeżeli w firmie nie ma przepisów wewnątrzzakładowych.

Podstawowy okres rozliczeniowy to w tym przypadku 1 miesiąc. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady.

W przypadku gdy praca odbywa się do 12 godzin lub do 24 godzin okres rozliczeniowy może być przedłużony do:

  • do 3 miesięcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

  • do 4 miesięcy przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych,

  • do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych obiektywnymi lub technicznymi przyczynami albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Dla pracy odbywającej się do 16 godzin okres rozliczeniowy można przedłużyć do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych obiektywnymi lub technicznymi przyczynami albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

System skróconego tygodnia pracy

System ten sprawdza się u pracodawcy mającego zapotrzebowanie na pracę przez dłużej niż 8 godzin na dobę i w różne dni tygodnia. System ten charakteryzuje się możliwością wydłużenia pracy w niektó...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę