Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Poniżej przedstawiamy ujęcie wszystkich składników potrąceń, tj. składek, kosztów uzyskania przychodów i podatku od minimalnego wynagrodzenia pracownika (do lat 50) zatrudnionego na cały etat, który nie zgłosił się do PPK.

Od 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto. Jednakże koszty przedsiębiorcy zatrudniającego pracownika z wynagrodzeniem minimalnym są wyższe.
Podkreślić także należy, że pomimo składki na ubezpieczenia ZUS oraz składka zdrowotna w ujęciu procentowym nie uległy zmianie, to wskutek podniesienia wynagrodzenia minimalnego kwoty tych zobowiązań wzrosły.

Ważne

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2019  r. poz. 1147) prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 wynosi 5227,00 zł.


Składki
ZUS

Na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Obowiązują składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Wysokość stóp procentowych każdej ze składki jest inna. Część składek opłaca pracownik, a część pracodawca. 

 

Ubezpieczenie Składka opłacana przez
pacodawcę
Składka opłacana przez
pracownika
emerytalne 9,76% 9,76%
rentowe 6,5% 1,5%
chorobowe 2,45%
wypadkowe 1,67%
zdrowotne   9% x (minimalne wynagrodzenie
brutto – składki ZUS
opłacane przez pracownika)


 

Ważne

Składki opłacane przez pracownika naliczane są i potrącane są od wysokości wynagrodzenia brutto.


Zauważyć trzeba, że wysokość składki wpadkowej zmienia się w każdym roku od 1 kwietnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
Ujęcie kwotowe składek od minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, tj. 2600 zł. 
 

Ubezpieczenie Składka opłacana przez
pacodawcę
Składka opłacana przez
pracownika
emerytalne 253,76 zł 253,76 zł
rentowe 169 zł 39 zł
chorobowe 63,70 zł
wypadkowe 43,42 zł
zdrowotne   201,92 zł
[(2600 zł – 356,36 zł) x 9%]
Razem 466,18 zł 558,38 zł


Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych

Składki na Fundusz Pracy i FGŚS opłacane są przez pracodawców za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Naliczane są od wynagrodzenia brutto pracownika. Pracodawcy zatrudniający pracowników, którzy ukończyli:

  • kobiety – 55 rok życia,
  • mężczyźni – 60 rok życia

– są zwolnieni z opłacania składek na FP i FGŚS za tych pracowników.
Należy zauważyć, że to ustawa budżetowa na dany rok kalendarzowy określa wysokość składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obecnie ustawa budżetowa na 2020 roku jest w fazie uchwalania. Należy jednak zauważyć, że jeśli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie zostaną ogłoszone przed dniem 1 stycznia, to do czasu uchwalenia ustawy obowiązują stawki należności budżetowych oraz składki na państwowe fundusze celowe (FP, FS i FGŚP) w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy tj. stawki obowiązujące w 2019 roku. Projekt ustawy budżetowej na rok 2020 zakłada, że stawki składek będą wynosiły:

  • Fundusz Pracy – 2% podstawy wymiaru,
  • Fundusz Solidarnościowy – 0,45% podstawy wymiaru,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy wymiaru.

W roku 2020 składki na FP, SFWON i FGŚS będą kształtować się następująco:
 

Fundusz Składka opłacana przez
pacodawcę w 2019 roku
Składka opłacana przez
pracodawcę w 2020 roku
Pracy 2,30% 2%
Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
0,10% 0,10%
Solidarnościowy Funusz
Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
0,15% 0,45%


Ujęcie kwotowe:

Fundusz Składka opłacana przez
pacodawcę w 2019 roku
Składka opłacana przez
pracodawcę w 2020 roku
Pracy 51,57 zł 52 zł
Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
2,25 zł 2,60 zł
Solidarnościowy Funusz
Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
3,37 zł 11,70 zł
Razem 57,38 zł 66,30 zł


Fundusz Emerytur Pomostowych

Jeśli pracodawcy zatrudniają pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, to są obowiązani do opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Składka wynosi 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia.
 

Fundusz Emerytur
Pomostowych w 2020 roku
1,5% x 2600 zł 39 zł


Podatek dochodowy od osób fizycznych

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ważne

Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu składek określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych m.in. potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika.

Skala opodatkowania

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągane w 2020 roku opodatkowane są według poniższej skali:

 

...
Podstawa obliczenia podatku
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.