Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę i odprawa emerytalna

Artykuły | 1 czerwca 2020 | NR 30
96

Obecnie zatrudniamy panią która w kwietniu skończyła 60 lat. Poinformowała nas, że prosi o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron gdyż będzie składać wniosek o przyznanie emerytury. Proszę o informację, czy my jako ostatni pracodawca możemy a może wręcz powinniśmy przy ostatniej wypłacie doliczyć odprawę emerytalną? Czy wypłata odprawy jest możliwa dopiero po otrzymaniu decyzji przez pracownika? Jak mamy ją wypłacić w sytuacji gdy wydanie decyzji nastąpi gdy ta Pani nie będzie już naszym pracownikiem. Dodatkowo proszę o informację czy w sytuacji gdy wynagrodzenie tej Pani jest stałe bez żadnych dodatków to odprawa emerytalna będzie w wysokości jednomiesięcznego wygrodzenia czy liczy się to jakoś inaczej. Proszę także o potwierdzenie, ze odprawa emerytalna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ale nie podlega ozusowaniu.

Warunki przejścia na emeryturę

Warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, zasady ustalania wysokości świadczeń oraz tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń reguluje ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W myśl zapisów tej ustawy emerytem jest osoba mającą ustalone prawo do emerytury. Ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Prawo do emerytury uzależnione jest także, od udowodnienia jakiegokolwiek okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu emerytalnemu, a dla osoby opłacającej składki na własne ubezpieczenie opłacenie co najmniej jednej składki. 

WAŻNE: Prawo do emerytury uzyskuje się od dnia, w którym osiągnięty została powszechny wiek emerytalny, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym złożony zostanie w tej sprawie wniosek.

Wysokość emerytury
Wysokość emerytury oblicza się dzieląc podstawę jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia.
Natomiast podstawę obliczenia nowej emerytury stanowi suma:

  • zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury; 
  • zwaloryzowanego kapitału początkowego; 
  • środków zapisanych na subkoncie w ZUS. 


Średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą emeryt będzie pobierać emeryturę. Tablice średniego dalszego trwania życia ogłasza co roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Są one podstawą do obliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.
Waloryzacja kapitału początkowego i składki na ubezpieczenie emerytalne
Waloryzacja składek emerytalnych i kapitału początkowego zapisanych na koncie ubezpieczonego oraz środków zapisanych na subkoncie jest czynnikiem, który znacząco wpływa na wysokość emerytury. Kwoty, które zgromadzone są na subkoncie podlegają waloryzacji rocznej i kwartalnej.

WAŻNE: Waloryzacja polega na pomnożeniu zewidencjonowanych kwot składek odpowiednio na koncie i subkoncie przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji składek i kapitału początkowego na koncie ubezpieczonego ogłaszany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji dla środków zapisanych na subkoncie ogłaszany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 15 maja każdego roku.

Zapisane na koncie i subkoncie kwoty, w tym również kapitał początkowy, podlegają przede wszystkim waloryzacjom (podwyżkom) rocznym, które są przeprowadzane od 1 czerwca każdego roku kalendarzowego, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ogłoszonego za poprzedni rok. Operacji tej podlegają kwoty zapisane na koncie ubezpieczonego i subkoncie na dzień 31 stycznia roku, za który przeprowadzana jest waloryzacja, powiększone o kwoty z tytułu wcześniejszych waloryzacji.

Podstawa obliczania emerytury

Do ustalenia podstawy obliczenia emerytury przyjmuje się kwoty zapisane na koncie i subkoncie, jednak nie wszystkie z nich można objąć waloryzacją roczną. W związku z tym przeprowadza się jeszcze waloryzację kwartalną. Obejmuje ona odrębnie zwaloryzowane składki i kapitał początkowy na koncie oraz środki na subkoncie. 
Waloryzacja kwartalna obejmuje składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego i subkoncie po 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację roczną. Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek zewidencjonowanych na ostatni dzień pierwszego miesiąca kwartału, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty uzyskane w wyniku poprzednich waloryzacji kwartalnych.
Wskaźniki waloryzacji składek na koncie ubezpieczonego za poszczególne kwartały są bardzo zróżnicowane, i tak wskaźnik za I kwartał jest dużo wyższy niż wskaźniki za II, III i IV kwartał oraz wskaźnik waloryzacji rocznej.
W sytuacji gdy wniosek o emeryturę zostanie złożony w czerwcu, kwoty zwaloryzowane rocznie nie będą objęte podwyżkami kwartalnymi (w tym przede wszystkim wskaźnikiem waloryzacji za I kwartał), ponieważ zostały już zwaloryzowane rocznie. 
Oznacza to, że w przypadku złożenia wniosku o emeryturę w czerwcu, zwaloryzowane zostaną kwartalnie jedynie składki nie objęte waloryzacją roczną i w dodatku będą to jedynie waloryzacje za II, III i IV kwartał, bez bardzo korzystnej waloryzacji za I kwartał. W praktyce taki sposób liczenia oznacza, że składając wniosek o emeryturę w czerwcu można mieć świadczenie niższe niż gdyby wniosek został złożony w innym miesiącu.

WAŻNE: Emerytura przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej. Osoba zainteresowana ma możliwość wycofania wniosku przed uprawomocnieniem decyzji i ponownego zgłoszenia wniosku w bardziej dogodnym terminie. Dodać należy, że przejście na emeryturę jest prawem ubezpieczonego, a nie obowiązkiem. 

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna jest świadczeniem, które przysługuje pracownikowi ze względu na zawarty z pracodawcą stosunek pracy. Jest wypłacana w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z min. z tytułu przejścia na emeryturę. 
Zgodnie z art. 921 Kodeksy pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do min, emerytury , którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Należy zaznaczyć, że pracownik który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
Zatem, prawo do odprawy emerytalnej uzyskuje się, gdy:
1) pracownik spełnia warunki do przejścia na emeryturę - określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) powinno nastąpić rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę,
3) odprawa wypłacana jest jednorazowo w wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

WAŻNE: Odprawę emerytalną ma obowiązek wypłacić każdy pracodawca, bez względu na wielkość zatrudnienia. Prawo do odprawy jest bezwzględnie obowiązujące i tego prawa nie można w żadnym wypadku ograniczyć, np. poprzez ujęcie w regulaminach wewnętrznych firmy, że odprawa emerytalna jest uwarunkowana przepracowaniem określonego czasu u danego pracodawcy. Tylko w przypadku wypłacenia odprawy w kwocie wyższej może być to przez pracodawcę ujęte w regulaminach wewnętrznych. Na mocy art. 9 Kodeksu pracy uregulowania mniej korzystne dla pracownika są nieważne. 

Przesłanka wypłaty odprawy

Jednakże przesłanką podstawową do wypłaty przysługującej pracownikowi odprawy emerytalnej z tytułu przejścia na emeryturę, jest nabycie przez tego pracownika prawa do emerytury. Wypłata odprawy emerytalnej następuje po złożeniu wniosku pracownika oraz stwierdzeniu osiągnięcia przez pracownika określonego wieku i zaświadczeniem o okresach składkowych w tym okres zatrudnienia i okresami nieskładkowymi. 
Także istotną kwestią jest nabycie prawa do emerytury z wcześniejszym rozwiązaniem stosunku pracy. Zatem, przejście na emeryturę nastąpi dopiero po ustaniu zatrudnienia, a co za tym id...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę