Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracodawca może zawiesić ZFŚŚ, wysłać przymusowo pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe, a zwalnianym wypłacić mniejszą odprawę pieniężną. Pracę zdalną ma polecać i organizować według ustawowych warunków.

To tylko niektóre z rozwiązań kadrowych, jakie wprowadziła 24 czerwca 2020 r. tzw. tarcza antykryzysowa 4.0, czyli ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086). Znalazły się one w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm., dalej: specustawie). 
W dalszej części numeru można przeczytać o przymusowych urlopach wypoczynkowych można przeczytać, o warunkach pracy zdalnej, o zawieszeniu niektórych obowiązków związanych z ZFŚS . Opisane w „Sposobie na Kadry i Płace nr 5/2020 r. (Najważniejsze rozwiązania tarczy antykryzysowej dla pracodawców) zasady dotyczące oszczędności osobowych w administracji rządowej zostały rozszerzone na część jednostek sektora finansów publicznych, tj.: agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, ZUS i KRUS oraz zarządzane przez nie fundusze, a także NFZ. Poniżej 5 następnych rozwiązań z tarczy antykryzysowej 4.0. 

 

1. Tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego do innej pracy

  • Wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu może – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii –przenieść tymczasowo pracownika samorządowego (w tymi kierownika podległej jednostki organizacyjnej) do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, bez zgody tych osób. Zgoda jest wymagana przy przenoszeniu kobiety w ciąży, pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat 15.
  • Cel przeniesienia: zapewnienie sprawnej realizacji zadań jednostki, do której przenoszony jest pracownik. 
  • Warunki przeniesienia: praca zgodna z kwalifikacjami pracownika; praca w tej samej lub innej miejscowości; maksymalny okres przeniesienia 3 miesiące; wynagrodzenie – stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego; zachowanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Podstawa prawna: art. 3a specustawy dodany art. 77 pkt 2 tarczy antykryzysowej 4.0.

2. Wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń 

  • Prawo pracodawcy, u którego wystąpił spadek wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, do obniżenia wymiaru czasu pracy lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego – przy jednoczesnym zachowaniu uprawnienia do wnioskowania o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP.
  • Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń to zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług (dalej iloraz kosztów i przychodów) z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z jednego z uprawnień, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
  • Wyłączenie prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego, jeśli iloraz kosztów i przychodów w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń wynosi mniej niż 0,3.
  • Maksymalny poziom obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika (osoby pozostające w stosunkach pracy i zatrudnione na umowach o pracę nakładczą, zlecenia i o świadczenie usług) – 20%, ni...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę