Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , WYNAGRODZENIA , WAŻNE TEMATY

1 kwietnia 2018

Rozliczenie przychodu pracownika na świadczeniu przedemerytalnym

194

Płatnicy składek zatrudniający osoby uprawnione do świadczeń przedemerytalnych do końca maja muszą wystawić im zaświadczenia potwierdzające przychód wypłacony w poprzednim roku rozliczeniowym. Na tej podstawie ZUS dokona rozliczenia wykazanego przychodu.

Świadczenie przedemerytalne przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy i którym nie udało się znaleźć nowego zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli jednak po przyznaniu przez ZUS tego świadczenia podejmą ponownie pracę, nie tracą swoich uprawnień.

Muszą jedynie uważać, jeśli chcą przynajmniej w części pobierać świadczenie, aby uzyskiwany przychód nie przekroczył określonych progów zarobkowych. Przychód ten, zobowiązani są rozliczyć po zakończeniu roku rozliczeniowego (trwającego od marca do końca lutego) w terminie do 31 maja. Zatrudniający ich płatnicy składek muszą w tym terminie wystawić im zaświadczenie potwierdzające wypłacone wynagrodzenia.

Liczy się przychód z oskładkowanej działalności

Osoby uprawnione do świadczeń przedemerytalnych na ogół nie mają możliwości uzyskiwania wysokiego przychodu bez konsekwencji dla pobierania świadczenia w pełnej wysokości. Nieograniczone zarobki mogą uzyskiwać jedynie z działalności, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, tj. m.in. z tytułu:

  • umów o dzieło zawartych z innym podmiotem niż własny pracodawca (o ile umowy te nie są wykonywane na rzecz własnego pracodawcy),

  • praw autorskich i patentowych,

  • wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub lokali (chyba że wynajem lub dzierżawa stanowią przedmiot działalności gospodarczej),

  • honorariów za działalność twórczą lub artystyczną.

Osoby uprawnione do świadczeń przedemerytalnych nie mają natomiast możliwości dorabiania do swoich świadczeń w nieograniczonym zakresie, jeśli wykonują z działalność objętą obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, tj. m.in.:

  • pracę wykonywaną w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy o pracę nakładczą,

  • pracę wykonywaną na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub współpracują przy wykonywaniu tych umów,

  • pozarolniczą działalność (w tym działalność gospodarczą) lub współpracują przy jej wykonywaniu,

  • pracę wykonywaną odpłatnie na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Jeżeli jedna z wymienionych wyżej działalności jest objęta - zgodnie z obowiązującymi przepisami – obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, ale osoba ją wykonująca zwolniona jest w konkretnym przypadku z opłacania składek (np. ze względu na posiadanie innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń), wówczas - pomimo braku obowiązku opłacania składek - przychód z takiej działalności wpływa na pobieranie świadczenia przedemerytalnego.

Ograniczenia w uzyskiwaniu przychodów dotyczą też tych osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych, które pełnią służbę m.in. w: Wojsku Polskim, Policji, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu.

Należy podkreślić, że przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych lub z tytułu służby wpływa na wypłatę świadczenia przedemerytalnego tylko wtedy, gdy działalność ta była wykonywana w czasie posiadania uprawnień. Nie ma więc znaczenia przychód uzyskany z działalności wykonywanej przed ustaleniem prawa do świadczenia lub po ustaniu uprawnień.

Przykład

Pan Marek od 1 grudnia 2017 roku jest uprawniony do świadczenia przedemerytalnego. W lutym 2018 roku poprzedni pracodawca, który zwolnił go w ramach zwolnień grupowych, wypłacił mu zaległe wynagrodzenie za kilka miesięcy 2017 roku w łącznej wysokości 8500 zł, a więc przekraczającej graniczną kwotę przychodu. Przychód ten, w związku z tym, że przysługuje z tytułu pracy wykonywanej przed nabyciem prawa do świadczenia przedemerytalnego, nie wpłynął na bieżące zawieszenie świadczenia. Nie trzeba również rozliczyć się z tego przychodu po zakończeniu okresu rozliczeniowego.’

Dopuszczalna i graniczna kwota przychodu

Obowiązujące przepisy przewidują dwa progi zarobkowe dla osób dorabiających do świadczeń przedemerytalnych. Pierwszy limit to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji (graniczna kwota przychodu). Przekroczenie tego progu skutkuje zawieszeniem świadczenia przedemerytalnego.

Drugi limit obowiązujący świadczeniobiorców to dopuszczalna kwota przychodu (25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Jeśli przychód świadczeniobiorcy przekracza ten próg zarobkowy, a niższy jest od górnego limitu, świadczenie podlega zmniejszeniu. Zmniejszenie to jest równe kwocie przekroczenia niższego progu zarobkowego, jednak świadczenie po zmniejszeniu nie może być niższe od określonej przepisami gwarantowanej kwoty równej połowie aktualnie obowiązującej ryczałtowej wysokości świadczenia przedemerytalnego.

Dopuszczalna i graniczna kwota przychodu, a także minimalna gwarantowana kwota świadczenia obowiązują w całym okresie rozliczeniowym trwającym od 1 marca danego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. W tabeli prezentujemy ich wysokość w poprzednim i obecnie trwającym roku rozliczeniowym. W tabeli tej zamieszczamy również kwoty roczne wskazanych wyżej limitów (stanowiące 12 – krotność kwot miesięcznych), służące do rozliczenia przychodu świadczeniobiorcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Tabela Limity obowiązujące osoby dorabiające do świadczeń przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym 2017/2018 oraz 2018/2019

Rodzaj limitu

Wysokość limitu  

Wysokość limitu  

Dopuszczalna kwota przychodu

1011,80 zł

1067,90 zł

Graniczna kwota przychodu

2833,10 zł

2990,10 zł

Roczna dopuszczalna kwota

12 141,60 zł

12 814,80 zł

Roczna graniczna kwota

33 997,20 zł

35 881,20 zł

Miesięczna gwarantowana kwota świadczenia po zmniejszeniu

520 zł

535,50 zł

Roczna gwarantowana kwota świadczenia po zmniejszeniu

6240,00 zł

6426,00 zł

Obowiązki informacyjne wobec ZUS

Osoby uprawnione do świadczeń przedemerytalnych, które podejmują działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczeń społecznych muszą niezwłocznie powiadomić ZUS o wysokości swoich zarobków. W powiadomieniu tym powinni podać konkretną wysokość osiąganego przychodu,co pozwoli ZUS na ewentualne ustalenie zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.

Niezależnie od przekazanej w trakcie roku informacji o deklarowanych zarobkach, po zakończeniu okresu rozliczeniowego osoby uprawnione do świadczeń przedemerytalnych zobowiązane są powiadomić ZUS o kwocie przychodu uzyskanego w całym poprzednim okresie rozliczeniowym, tj. od 1 marca danego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Forma przekazania tej informacji zależy od tego, czy osoba uprawniona jest zatrudniona u płatnika składek, czy też sama za siebie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W pierwszym przypadku zobowiązana jest przedłożyć w ZUS zaświadczenie dotyczące uzyskanego przychodu (wystawione np. przez zatrudniającego ją pracodawcę). Z kolei druga grupa uprawnionych musi przekazać do ZUS własne oświadczenie.

Obowiązki informowania ZUS o przychodzie ciążą również na płatnikach składek zatrudniających osoby uprawnione do świadczeń przedemerytalnych. Informacji tej nie muszą oni jednak odrębnie przekazywać do ZUS wówczas, gdy mają pewność, że zrobili to już świadczeniobiorcy, których zatrudniają. W każdym jednak przypadku, gdy zatrudniają osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego w ramach działalności objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, zobowiązani są – jak zostało wyżej nadmienione - do wystawienia zaświadczenia potwierdzającego przychód wypłacony w minionym roku rozliczeniowym.

Zaświadczenie potwierdzające wysokość przychodu

Obowiązujące przepisy nie przewidują wzoru formularza, na którym płatnik składek mógłby wystawić zaświadczenie potwierdzające przychód zatrudnionego świadczeniobiorcy. Zaświadczenie to, poza wymogami formalnymi, które musi spełniać tak jak każdy dokument (m. in. pieczątka pracodawcy oraz podpis osoby upoważnionej do jego wystawienia) powinno zawierać takie informacje, które pozwolą na rozliczenie przez ZUS przychodu zatrudnionej osoby.

Wystawiając zaświadczenie potwierdzające przychód osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego płatnik składek powinien uwzględnić te składniki, od których przewidziany jest obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Co do zasady bowiem, tylko taki przychód wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego.

W przypadku pracowników oskładkowany jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc m.in. wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki czy nagrody, a także ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Jeśli pracodawca zatrudnia dodatkowo pracownika w ramach umowy o dzieło, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w zaświadczeniu powinien uwzględnić również przychód wypłacony z tego tytułu.

Przychód ten stanowi bowiem również podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeśli pracownik zatrudniony jest w ramach jednej ze wspomnianych umów w innej firmie, ale umowę wykonuje na rzecz swojego pracodawcy, przychód z takiej umowy powinien również wykazać w ZUS celem rocznego rozliczenia.

Ustalając wysokość przychodu wykazywanego w wystawianym zaświadczeniu pracodawca powinien uwzględnić również pewne wypłaty nieo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.