Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Koniec roku to czas kiedy pracodawcy często przekazują pracownikom świąteczne upominki. Często robią to korzystając ze środków finansowych zebranych w ramach funduszu socjalnego. A prezentami obdarowują nie tylko pracowników, ale też pracowników odchodzących na emeryturę, emerytów i rencistów - byłych pracowników oraz dzieci pracowników. Z działaniami takimi wiążą się obowiązki podatkowe i składowe.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tego Funduszu, jak i na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

Kto może korzystać z ZFŚS

Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści tj. byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie ZFŚS, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu. 
Działalność socjalna finansowana z ZFŚS, to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:

  • różnych form wypoczynku,
  • działalności kulturalno-oświatowej,
  • działalności  sportowo-rekreacyjnej,
  • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
  • pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Zgodnie z zasadą ogólną ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Ważne

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.


Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
Wykorzystywanie środków funduszu poprzez przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 
Zatem, musi istnieć związek pomiędzy wysokością przyznawanego świadczenia a łącznie rozpatrywaną sytuacją życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej, co oznacza, że im gorsza jest sytuacja osoby uprawnionej, tym wyższe powinno być świadczenie.

Ważne

Bez względu na to, czy fundusz tworzony jest obowiązkowo czy dobrowolnie, pracodawcy mają obowiązek zarządzania środkami funduszu socjalnego na podstawie regulaminu, który powinien być ustalony wraz z organizacją związkową funkcjonującą w danej organizacji lub przedstawicielem pracowników. W regulaminie tym określa się przede wszystkim zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 


Zauważyć trzeba, że w wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 597/00) Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie ma prawa wydatkować tych środków niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, czyli przyznawanie ulgowych usług i świadczeń uzależniając wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.
Zatem, pracodawca nie może wydatkować środków funduszu niezgodnie z uregulowaniami regulaminu zakładowej działalności socjalnej pomimo, że środki funduszu świadczeń socjalnych stanowią formalnie majątek pracodawcy, ale pracodawca nie ma prawa swobodnie dysponować tym majątkiem.
 

Ważne

Jeżeli środki funduszu zostaną wydatkowane zgodnie z przepisami regulaminu, jednakże przepisy tegoż regulaminu nie pozostają w zgodzie z zasadą ogólną zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, nie zwalnia to pracodawcy od odpowiedzialności, bowiem podmiotem odpowiedzialnym za wydanie i treść regulaminu jest pracodawca, mimo że treść regulaminu ma być uzgodniona z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielstwem załogi.


W świetle ustawy o ZFŚS możliwe jest żądanie zwrotu funduszowi socjalnemu środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami tej ustawy od pracodawcy jako zarządcy funduszu, który odpowiada za sposób realizacji zgodnie z ustawą. 

Ważne

Wydatkowanie kwot z funduszu niezgodnie z ustawą będzie miało miejsce zarówno wtedy, gdy pracodawca przeznaczy je np. na cele ekonomiczne swojej firmy, premie świąteczne dla pracowników lub na cele o podobnym niesocjalnym charakterze.


Prezenty z ZFSS, a składki ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników jest przychód ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tym że jeżeli pracownik zawarł ze swoim pracodawcą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o umowie zlecenia, albo umowę o dzieło – w podstawie wymiaru uwzględnia się również przychody z tych tytułów. 

Ważne

W podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Przychód ze stosunku pracy stanowi podstawę do odprowadzania do ZUS składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, a także ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy.


Podkreślić trzeba, że w myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przez przychód należy rozumieć przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy. 
Z kolei przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych oznacza przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz produktów rolnych. 

Ważne

W przypadku stosunku pracy do postawy wymiaru składek należy zaliczyć wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w tym także zwolnione od opodatkowania (zwolnienie danych przychodów od opodatkowania nie pozbawia ich charakteru przychodów).


Ustawodawca określił także wyłączenia z podstawy wymiaru składek. Zgodnie z przepisami Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie podlegają oskładkowaniu min. poniższe świadczenia:

  • wartość świadczeń okolicznościowych, na przykład bonów towarowych niepodlegających wymianie na pieniądze, paczek świątecznych do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty, która została zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • zapomogi losowe w wypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych, długotrwałej choroby,
  • świadczenia wypłacane ze środków funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych na cele socjalne,
  • świadczenia wypłacane ze środków funduszu na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u tych pracodawców, którzy nie tworzą funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty podstawowego odpisu.

Składkami na ubezpieczenia społeczne nie są objęte wypłacone świadczenia urlopowe do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty podstawowego odpisu.
Zatem, pozostałe świadczenia wypłacane bądź wydatkowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają oskładkowaniu.

Ważne

Jeśli więc, prezenty zakupione ze środków ZFŚS na rzecz pracowników i ich dzieci, emerytów i rencistów - byłych pracowników, są okolicznościowe tj. świąteczne, to w całości podlega zwolnieniu ze składek. Oznacza to, że nie podwyższa podstawy wymiaru zasiłku. 


Należy dodatkowo zaznaczyć, że prezent świąteczny będzie zwolniony ze składek, pod warunkiem, że pracodawca prawidłowo rozdziela świadczenia, czyli stosuje kryteria socjalne przy przyznawaniu ulgowych świadczeń.
W przypadku zakupu ze środków ZFŚS, prezentu związanego z przejściem pracownika na emeryturę, do podstawy wymiaru składek powinna być przyjęta pełna wartość zakupionego prezentu.
Zauważyć trzeba, że prezentów przekazywanych pracownikom przechodzącym na emeryturę nie należy uznawać jako działalności socjalnej. Zatem, zakup ten nie powinien być sfinansowany ze środków ZFŚS. Wręcz, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu socjalnym, środki wydatkowane na zakup prezentu nie podlegającego tejże ustawie, powinny zostać zwrócone na rachunek bankowy funduszu socjalnego.

Przykład
W firmie obowiązuje zasada, która została objęta regulaminem ZFŚS, że pracownikom odchodzącym na emeryturę przysługują upominki np. zegarek, teczka, pióro.
W dniu 28 listopada pracownik odchodzący na emeryturę z końcem roku, otrzymał prezent o wartości 250 zł. Pracownik w tym też dniu otrzymał także wynagrodzenie oraz nagrodę w wysokości 4500 zł brutto.
Mając na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.