Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Praca cudzoziemca miedzy upływem oświadczenia o powierzeniu pracy, a wydaniem zezwolenia na pracę

233

Zatrudniamy do różnych prac Ukraińców na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. Wydanie zezwolenia na pracę trwa sporo czasu. Jak zalegalizować pracę cudzoziemca w okresie miedzy upływem dozwolonego terminu na pracę na podstawie oświadczenia, a wydaniem zezwolenia na pracę?

ODPOWEDŹ
Po upływie terminu w którym cudzoziemiec świadczy pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, generalnie nie można dalej go zatrudniać jeśli nie uzyskał decyzji o przyznaniu zezwolenia na pracę. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, w której zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w ramach oświadczenia o powierzeniu pracy, świadczył tę pracę na rzecz jednego podmiotu powierzającego pracę przez co najmniej 3 miesiące i przed upływem końca oświadczenia złożył dokumenty o wydanie zezwolenia, a zezwolenie o które wystąpił dotyczy tej samej pracy na tym samym stanowisku. Wtedy czas pomiędzy upływem oświadczenia o powierzeniu pracy, a wydaniem zezwolenia za prace traktuje się jako legalną pracę. 

Uzasadnianie
Generalnie, cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, mogą świadczyć pracę w Polsce, gdy posiadają prawo do legalnego pobytu i zezwolenie na pracę (z wyjątkiem sytuacji kiedy zezwolenie nie jest wymagane).

Niejednokrotnie Polscy pracodawcy borykają się z długimi terminami wydania zezwoleń na pracę. W sytuacji wykonywania praccy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy pewnym kompromisem i ukłonem w stronę pracodawców jest art. 88za ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oś...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.