Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

POMOCNIK PŁACOWO-KADROWY

9 stycznia 2020

NR 25 (Styczeń 2020)

PPK – umowa na zarządzanie, umowa na prowadzenie, wpłaty

145

Jesteśmy firmą, która na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniała 54 pracowników, dlatego od 01 stycznia 2020 ma obowiązek przystąpić do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Proszę o wyjaśnienie jaki jest ostateczny termin na zawarcie umowy z instytucją finansową zarządzającą PPK, do kiedy należy podpisać umowy w imieniu przystępujących pracowników oraz za jaki miesiąc musimy odprowadzić pierwszą składkę dotyczącą PPK?

Umowę o prowadzenie PPK zawierana jest w imieniu i na rzecz pracowników z instytucją, z którą zawarta jest umowa o zarządzanie PPK. Umowę o prowadzenie należy zawrzeć do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia powstania obowiązku tworzenia PPK. Jeśli wejście obowiązkowe przypada na dzień 1stycznia 2020 roku, to umowę należy zawrzeć do 11 maja 2020 r. (10 maja to niedziela). Umowa o zarządzanie PPK zawarta jest z pracodawcą, a instytucja finansową. Umowa ta powinna być, zwarta nie później niż 10 dni roboczych przez zawarciem umowy o prowadzenie PPK. Zatem w sytuacji zatrudnienia więcej niż 50 osób jest to dzień 24 kwietnia 2020 r.

Umowa o prowadzenie PPK pociągnie za sobą obowiązek przekazywania składek. Od pierwszego wynagrodzenia po zawarciu umowy na prowadzenie PPK na leżna jest składka na PPK.

W opisywanej sytuacji, od wynagrodzenia wypłacanego od 11 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r., powinno nastąpić pierwsze naliczenie PPK, a przekazanie należnej składki do instytucji finansowej powinno nastąpić do 15 czerwca.

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych określa zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych –PPK. W ustawie zawarte są procedury funkcjonowania PPK tj. zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.
 

Umowa o zarządzanie PPK


Podmiot zatrudniający- pracodawca zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której, jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

Podmiot zatrudniający - pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający ma obowiązek  zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie, podmiot zatrudniający - pracodawca wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Podmiot zatrudniający-pracodawca zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. 

Zauważyć trzeba, że umowa o zarządzanie PPK nie może zawierać mniej korzystnych warunków niż prezentowane przez instytucję finansową w portalu  PPK w dniu zawarcia umowy. Podmiot zatrudniający-pracodawca zawiera umowę o zarządzanie PPK z funduszami zdefiniowanej daty zarządzanymi przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń.

Umowa o zarządzanie PPK określa w szczególności:


1) strony umowy,
2) nazwę funduszy zdefiniowanej daty, zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową;
3) warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK;
4) warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w pkt 2;
5) warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;
6) wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych;
7) sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;
8) maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy;
9) warunki zmiany umowy;
10) warunki i okres wypowiedzenia umowy;
11) warunki dokonywania konwersji lub zamiany.


W przypadku zawarcia umowy o zarządzanie PPK z zakładem ubezpieczeń do umowy tej dołącza się regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia. Umowa o zarządzanie PPK z zakładem ubezpieczeń określa także:

  • wysokość sumy ubezpieczenia;
  • wysokość składki ochronnej,
  • brak możliwości potrącania kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w przypadku niedokonywania wpłat lub zawieszenia dokonywania wpłat.

Umowa o zarządzanie PPK podlega wpisowi do ewidencji PPK, 

Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zawarł umowę o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową zarządzaną przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń. W przypadku takim przypadku, podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową:

  • zawiera w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK, jeżeli osoba zatrudniona miała zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową;
  • informuje osobę zatrudnioną, o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez inną instytucję finansową, 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji, osoba zatrudniona może poinformować w formie pisemnej podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku,
W przypadku nieotrzymania informacji, podmiot zatrudniający składa, w imieniu osoby zatrudnionej, za pośrednictwem podmiotu zarządzającego inną instytucją finansową, wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku PPK prowadzonym dla osoby zatrudnionej przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez inną instytucję finansową.

W przypadku braku zgody uczestnika PPK na złożenie wniosku, środki dotychczas zgromadzone na rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu podmiot zatrudniający-pracodawca, pozostają na tym rachunku PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Instytucja finansowa informuje podmiot zatrudniający-pracodawcę o wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie środków zgromadzonych na rachunku PPK w oparciu o umowę o prowadzenie PPK zawartą w imieniu i na rzecz uczestnika PPK przez ten podmiot zatrudniający, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzona została wypłata, wypłata transferowa lub zwrot. Należy podkreślić, że powyższych przepisów nie stosuje się do:

  • mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu-pracodawcy deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2 - przepisy art. 23 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio;
  • podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Umowa o prowadzenie PPK


Podmiot zatrudniający - pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz osób przez siebie zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK. Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK. Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający - pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK. Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający – pracodawca może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego - pracodawcy oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK. Instytucja finansowa, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK, jest obowiązana poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK, w tym o możliwości konwersji i zamiany oraz o obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK.

Podmiot zatrudniający – pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na jej wniosek. 

Podmiot zatrudniający – pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną. Do deklaracji, o których mowa w zdaniu poprzednim, przepis art. 23 stosuje się odpowiednio. Do tego okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną.

Umowa o prowadzenie PPK określa w szczególności:


1) strony umowy, w tym wybraną instytucję finansową,
2) dane identyfikujące uczestnika PPK;
3) sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;
4) nazwy funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową;
5) warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w pkt 4;
6) sposób składania deklaracji w sprawie podziału wpłat dokonywanych do PPK pomiędzy poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w pkt 4;
7) sposób zmiany funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w pkt 4;
8) warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę