Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam dwójkę dzieci. Chciałabym wykorzystać bony turystyczne na wyjazdy weekendowe. W jaki sposób mogę się starać o bony? I czy mogę je wykorzystać na weekendowe wyjazdy organizowane przez hotele?

Odpowiedź

Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu. Niemniej realizowanie bonu może nastąpić u przez przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenie prawa do świadczenia w formie bonu następuje na podstawie informacji przekazanych przez ministra do spraw rodziny, dotyczących osób uprawnionych i dzieci, na które tym osobom przyznano świadczenia wychowawcze lub dodatki, złożenia przez osobę uprawnioną wniosków lub wydania przez wojewodę decyzji. Informacje dotyczące tego uprawnienia minister rodziny udostępnia ZUS.

Aktywacja bonu może nastąpić tylko w systemie teleinformatycznym ZUS (PUE) po potwierdzeniu przez osobę uprawnioną poprawności albo po dokonaniu aktualizacji danych tej osoby dotyczących adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu, zapisanych na profilu informacyjnym w tym systemie teleinformatycznym.

Uzasadnienie

Polski Bon Turystyczny, to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

Komu przysługuje bon

Osobą uprawnioną do otrzymania bonu jest osoba, która:

  • do 31 grudnia 2021 r. posiada lub będzie posiadała prawo do świadczenia wychowawczego (500 +) lub dodatku wychowawczego lub gdy wojewoda wydał decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego,
  • do 31 grudnia 2021 r. został bądź zostanie złożony wniosek o świadczenie wychowawcze przekazany do wojewody, który go nie rozpatrzył lub za okres, za który składane są informacje o osobach uprawnionych do świadczeń wychowawczych lub dodatków.

WAŻNE: Bon turystyczny przysługuje dzieciom urodzonym do 31 grudnia 2021 r. i do ukończenia 18 roku życia.

Na jakie usługi można go wykorzystać

  • Za pomocą bonu turystycznego można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, które realizowane są przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Polski.
  • Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu. Jednakże, bon ten nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

Osoba uprawniona bonem może płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz:

  • dziecka, na które tej osobie przyznano świadczenie wychowawcze,
  • dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, na które tej osobie przyznano dodatek,
  • dziecka, którego dotyczy wniosek tej osoby, rozpatrywany przez wojewodę.

Wartość bonu

Na dziecko przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. Natomiast na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

W przypadku gdy kwota świadczenia wychowawczego została ustalona dla każdego z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego (zgodnie z orzeczeniem sądu mówiącym o opiece naprzemiennej obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach), to każdemu z rodziców przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko.

Do kiedy bon trzeba wykorzystać

Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa 31 marca 2022 r. Zatem, ostatnią płatność za usługę hotelarską bądź imprezę turystyczną można dokonać w dniu 31 marca 2022 roku, co nie oznacza, że nie można po tym terminie korzystać z tychże usług.

Podkreślić trzeba, że jeżeli podmiot świadczący ww. usługi nie zrealizuje opłaconej bonem imprezy turystycznej lub usług hotelarskich, to bezzwłocznie zwraca przyjętą płatność bonem na rachunek Polskiej Organizacji Turystycznej.

Jeżeli, podmiot świadczący ww. usługi dokona zwrotu środków, to osoba uprawniona może te środki ponownie wykorzystać w formie bonu.

Obsługa bonów turystycznych przez uprawnione podmioty

W celu umożliwienia przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego realizujące usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne muszą dokonać rejestracji na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS.

Prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu przysługuje przedsiębiorcy turystycznemu oraz organizacji pożytku publicznego znajdującym się na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego mających prawo do przyjmowania płatn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.