Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W roku 2021 każdy podatnik, który deklaruje swoje dochody rozliczane za pośrednictwem płatników, ma obowiązek rozliczenia się z osiągniętych dochodów uzyskanych w 2020 roku w urzędzie skarbowym na druku PIT–37.

Zatem, PIT–37 zobowiązani są złożyć podatnicy, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychody z tytułu:

 • uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej) wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów), tj. w szczególności z tytułu: 
  – wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
  – emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
  – świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
  – należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcja rolną, 
  – stypendiów,
  – przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
  – przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
  – świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  – należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  – należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązani doliczać dochodów małoletnich dzieci, 
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych,
 • nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30g ustawy.

WAŻNE: W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.

indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej. 
W częściach D.1. i D.2. podatnicy wykazują przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty) oraz zaliczki pobrane przez płatników, wykorzystując, m.in. dane zawarte w formularzach sporządzonych przez płatnika(ów) np. w PIT–11, a PIT –11A, PIT–40A, IFT–1/IFT–1R oraz PIT–R.
Dodać trzeba, że jeżeli płatnik nie wystawi stosownej informacji, to brak tego dokumentu nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia w zeznaniu podatkowym na podstawie należności faktycznie otrzymanych.
Deklaracja PIT–37 składana przez osoby najczęściej uzyskujące przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło, a także przychody otrzymywane w ramach świadczeń emerytalnych, rentowych i chorobowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

WAŻNE: W deklaracji podatkowej PIT–37 rozliczeniu podlegają przychody opodatkowane za rok 2020 według stawek 17% i 32%. Złożenie rozliczenia rocznego we właściwym za względu na miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym należy traktować jako finalne rozliczenie  całości dochodów uzyskanych w danym rok kalendarzowym.

Podstawą do rozliczenia rocznego jest PIT–11, sporządzony przez pracodawcę, w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Pracownik musi otrzymać PIT–11 od pracodawcy do końca lutego 2021 roku.  PIT–40A/PIT–11 jest dokumentem dla każdego emeryta i rencisty. Organ rentowy z końcem lutego 2021 roku prześle bowiem wypełniony druk do świadczeniobiorców pobierających z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych emeryturę bądź rentę. 
W zeznaniu rocznym PIT–37, składanym do 30 kwietnia kolejnego roku, podatnik dokonuje się obliczenia przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Jeżeli podatnik rozlicza się indywidualnie, to w punkcie 1 zeznania trzeba umieścić PESEL, a następnie zaznaczyć kwadrat  1. w punkcie 6. 
W części A  zeznania podatkowego PIT–37 podatnik musi wskazać właściwy ze względu na miejsce zamieszkania urząd skarbowy i j...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.