Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY

1 lipca 2018

Odszkodowanie dla pracownika, który zwolnił się z pracy z winy pracodawcy

204

Ze względu na zatory płatnicze pracodawca kilkakrotnie znacząco opóźnił się z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowo wypłacił ją w niepełnej wysokości. Jeden z zatrudnionych powołując się na ten fakt rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę bez wypowiedzenia uzasadniając ją ciężkim naruszeniem przez pracodawcę swoich uprawnień. Człowiek ten domaga się teraz odprawy pieniężnej twierdząc, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło ewidentnie z winy pracodawcy. Czy takie świadczenie mu się należy?

ODPOWIEDŹ

Moim zdaniem odszkodowanie takie powinno zostać wypłacone, bo przyczyna rozwiązania stosunku pracy leży po stronie pracodawcy, a nie pracownika i zastosowanie powinny znaleźć przepisy o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracownika.

UZASADNIENIE

Podstawą dalszych rozważań jest założenie, że kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w niepełnej wysokości, w dodatku z dużymi opóźnieniami może zostać zakwalifikowana jak usprawiedliwiona przyczyna rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Taka teza znajduje wsparcie w wyroku Sąd Najwyższy z 18 maja 2017 r. (sygn. akt II PK 119/16).

Zgodnie z nim: „1. Wykładnia przepisu art. 55 § 11 k.p. wymaga wyłącznie ustalenia naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy, powodujących ciężkie skutki dla pracownika oraz niedochowania przez pracodawcę należytej staranności. Stosownie do art. 355 § 2 k.c. w związku z art. 300 k.p. należytą staranność pracodawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Przestrzeganie profesjonalizmu obliguje pracodawcę do takiego działania, aby w razie braku rzeczywistych środków finansowych na wynagrodzenia, niezwłocznie uzyskać takie środki z innego źródła (na przykład z otwartego kredytu bankowego). W tym kontekście przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 § 11 k.p.) jest wina pracodawcy polegająca na niedochowaniu należytej staranności. Wina ta nie odnosi się do subiektywnych kryteriów, ale wyłącznie do kryteriów obiektywnych. Trudna sytuacja finansowa pracodawcy, wynikająca z niesolidności kontrahentów, nie neguje naruszenia należytej staranności pracodawcy, wpływającej na subsumcję art. 55 § 11 k.p. Brak należytej staranności jest progiem, po przekroczeniu którego pracodawca naraża się na zarzut niedbalstwa, a w konsekwencji - odpowiedzialność.”

WAŻNE: Pracodawca nie wypłacający zatrudnionej przez siebie osobie w terminie całego należnego wynagrodzenia narusza swój podstawowy obowiązek.

W dodatku uznać należy, że robi to z winy umyślnej nawet jeśli niepozyskanie środków finansowych na ten cel było przezeń niezawinione (tak w wyroku SN z 20 listopada 2008 r.; sygn. akt III UK 57/08).

Co więcej, zdaniem Sądu Najwyższego przesłanką do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym jest nie tylko całkowite zaprzestanie wypłacania wynagrodzenia, ale również wypłacanie go nieterminowo lub w zaniżonej wysokości (wyrok SN z 18 marca 2015 r.; sygn. akt I PK 197/14).

Do uznania faktu niewypłacania w terminie i w pełnej wysokości wynagrodzenia jako przyczyny uzasadniającej rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę potrzebne jest jeszcze jedno...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.