Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY

1 lutego 2018

Odprawy i odszkodowania dla pracowników

208

Zarówno Kodeks pracy, jak i inne przepisy przewidują sytuacje, w których pracownikom należą się odprawy lub odszkodowania. Poniżej przedstawiamy ich zestawienie.

Kodeks pracy zawiera regulacje prawne dotyczące następujących na podstawie art. 75 k.p - dla pracownika, którego stosunek pracy z wyboru rozwiązał się wskutek wygaśnięcia; odprawa w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • na podstawie art. 921 k.p. – odprawa emerytalno-rentowa przysługująca pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w  związku z  przejściem na emeryturę lub rentę; odprawa w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;

 • na podstawie art. 93 k.p. – odprawa pośmiertna, przysługująca rodzinie pracownika w  razie jego śmierci w  czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po rozwiązaniu stosunku pracy zasiłku z  tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby; wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

  • 1-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,

  • 3-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony

  • 6-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat – obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Kodeks pracy przewiduje następujące odszkodowania na podstawie art. 183d k.p – odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu - odszkodowania to nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę;

 • na podstawie art. . 361 § 1 k.p. – odszkodowanie za skrócenie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia najwyżej do 1 miesiąca, jeżeli wypowiedzenie umowy o  pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z  powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników - za pozostałą część okresu wypowiedzenia przysługuje odszkodowanie w wysokości ustalonej jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;

 • na podstawie art. 45 § 1 i art. 471  k.p – odszkodowanie a nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony – w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3  miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • na podstawie art. 50 § 1 k.p – odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o  pracę zawartej na okres próbny z  naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów –w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;

 • na podstawie art. 50 § 3–4 k.p. – odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o  pracę zawartej na czas określony z  naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów –w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące, obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;

 • na podstawie art. 55 § 11  k.p. – odszkodowanie za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika – w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy; w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia;

 • na podstawie art. 56 § 1 i art. 58 k.p – odszkodowanie za rozwiązanie umowy o  pracę bez wypowiedzenia z  naruszeniem przepisów o  rozwiązywaniu umów o  pracę w  tym trybie – w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy; w  przypadku rozwiązania umowy o  pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia;

 • na podstawie art. 58 i art. 59 k.p – odszkodowanie w razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o  pracę bez wypowiedzenia, jeżeli upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu - w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy; w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia;

 • na podstawie art. 60 k.p. – odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia –w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;

 • na podstawie art. 632 § 2 k.p.- odszkodowanie z powodu wygaśnięcia umowy o  pracę w  wyniku śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną –w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;

 • na podstawie art. 943 § 4k.p. - odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę z powodu stosowania mobbingu –w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę;

 • na podstawie art. 99 § 2 k.p. – odszkodowanie za niewydanie w  terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy - w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z  tego powodu, obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nie dłużej jednak niż przez 6 tygodni;

 • na podstawie art. 1012 § 3 k.p. – odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia - nie niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji;

 • na podstawie art. 201 § 2 k.p. – odszkodowanie w przypadku rozwiązania z  pracownikiem młodocianym umowy o  pracę z  powodu braku możliwości zapewnienia innej pracy niezagrażającej jego zdrowiu - w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;

 • na podstawie art. 2371 § 2 k.p. – odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w  związku z  wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z  wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych - w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.